Zostań testerem GOODRAM i zgarnij SSD


Przetestuj wersję beta programu Optimum SSD Tool, zgłoś nam swoje uwagi oraz odpowiedz na pytanie konkursowe i wygraj jeden z 10 dysków SSD GOODRAM!

O Konkursie

Udostępniamy wersję beta aplikacji OPTIMUM SSD Tool, która współpracuje z SSD sygnowanymi logo GOODRAM i IRDM*. Użytkownicy SSD marki GOODRAM w ramach jednej aplikacji będą mieli dostęp do parametrów SMART, statusu dysku, aktualizacji firmware, narzędzia pomiaru wydajności czy możliwości kontaktu z naszym działem technicznym. Zadbaliśmy również o moduł migracji danych, który umożliwia przenoszenie całości lub części danych pomiędzy SSD lub dyskami twardymi. Narzędzie OPTIMUM SSD jest bezpłatne i będzie udostępnione na stronie www.goodram.com

Ściągnij i zarejestruj program GOODRAM SSD Optimum Tool 

Z okazji premiery wczesnej wersji oprogramowania, przygotowaliśmy konkurs, w ramach którego zbieramy uwagi na temat funkcjonowania programu. Zależy nam na poznaniu najważniejszych potrzeb oraz krytycznych uwag szerokiego grona użytkowników programu, już na wczesnym etapie jego wdrożenia. Aby wynagrodzić użytkownikom pracę związaną z testowaniem, przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody. Każdy z testujących ma szansę wygrać jedną z 10 sztuk limitowanej edycji SSD GOODRAM CX400 o pojemności 256 GB!

*Kompatybilne SSD: CX100, CX200, CX300, CX400, PX400, IRIDIUM, IRDM, IRIDIUM PRO, IRDM PRO

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU „PRZETESTUJ I WYGRAJ”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „PRZETESTUJ I WYGRAJ
 2. Konkurs jest organizowany dla użytkowników aplikacji GOODRAM OPTIMUM SSD Tool i jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/goodram.memory/ oraz https://www.goodram.com w terminie od 28.09.2018 godz. 16:00 do 15.10.2018 godz. 17:00
 3. Organizatorem Konkursu jest firma Wilk Elektronik S.A. z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Mikołowska 42, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000068827 – dalej „Organizator”.
 4. Fundatorem nagrody w konkursie jest Organizator.
 5. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz nad wyborem Zwycięzcy Konkursu czuwa 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.
 6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 7. Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
 8. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie https://www.facebook.com/goodram.memory oraz https://www.goodram.com

§2. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie – dalej Uczestnik.
  1.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Polski, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
  1.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny.
  1.3. Warunkiem udziału jest wyrażenie przez uczestnika zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem. Wysłanie zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zapoznał się on z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

§3. Dane osobowe i prawa autorskie

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. W momencie przystąpienia do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców przez Wilk Elektronik S.A. w tym na publikację danych w zakresie imienia i nazwiska na profilu GOODRAM.MEMORY pod adresem: https://www.facebook.com/goodram.memory/ oraz na stronie https://www.goodram.com w przypadku wygrania w Konkursie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.
 5. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia okresu przetwarzania reklamacji, określonych w § 6.
 6. Wszelkich informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem dos@goodram.com.

§4. Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy pobrać ze strony https://www.goodram.com/do-pobrania/program GOODRAM OPTIMUM SSD Tool, zarejestrować go przez interfejs aplikacji i wykonać dwa (2) zadania konkursowe.
  1.1. Zlokalizować w programie OPTIMUM SSD Tool i opisać co najmniej jeden błąd zawierający się w jednej z kategorii – błędy komunikacyjne, błędy funkcjonalne, błędy językowe i składniowe, błędy w interfejsie.
  1.2. Zaproponować rozwinięcie skrótu OPTIMUM.
 2. Odpowiedzi należy przesłać na adres konkurs@goodram.com, wpisując „przetestuj i wygraj” w temacie wiadomości.

§ 5. Nagrody

 1. Nagrodą w konkursie jest 10 sztuk SSD GOODRAM CX400 Anniversary Edition 256GB
 2. Organizator wytypuje 10 zwycięzców, przy czym każdy z nich otrzyma 1 (jedną) sztukę SSD.
 3. Laureat otrzyma nagrodę o wartości 179 zł brutto oraz nagrodę pieniężną w wysokości 11,1111% wartości produktu. Nagroda pieniężna nie będzie jednak wypłacona laureatowi, lecz Organizator przekaże kwotę nagrody pieniężnej w odpowiedniej wysokości bezpośrednio do Urzędu Skarbowego tytułem należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.
 4. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe, a także nie może zostać przekazana innej osobie, niż Zwycięzca Konkursu.
 5. Wybór zwycięzcy:
  5.1. Zwycięzcą zostanie uczestnik konkursu, który:
  5.1. 1.Wykona oba zadania konkursowe.
  5.1. 2. Zaproponuje najbardziej kreatywne, zdaniem Jury, rozwinięcie skrótu OPTIMUM
  5.2. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi w następnym dniu roboczym po dacie zakończenia konkursu poprzez wybranie przez Jury najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe nr 3.
  5.3. Wyniki zostaną ogłoszone w terminie nie później niż 3 dni od zakończenia konkursu pod postem konkursowym.
  5.4. Zwycięzca w celu odebrania nagrody jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi na adres konkurs@goodram.com danych osobowych niezbędnych do wysłania nagrody (tj. Imię i nazwisko, adres zamieszkania) w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.
  5.5. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 5.3 w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia wyników w Konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.
  5.6. W przypadku rezygnacji z odbioru nagrody przez Zwycięzcę, Jury Konkursu wybierze kolejnego Zwycięzcę spośród Uczestników Konkursu.
  5.7. Nagroda przyznana w Konkursie zostanie wysłana pocztą na wskazany adres w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 5.3.

§ 6. Reklamacje

 1. Reklamacje odnośnie do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listownie na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 3, w czasie trwania Konkursu lub w terminie do dnia 22.10.2018 r. (w przypadku zgłoszenia reklamacji listownie decydująca w zakresie powyższego terminu jest data stempla pocztowego).
 2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Akcji (do korespondencji), dopisek „Konkurs Przetestuj i Wygraj” jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty jej rozpatrzenia.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1.1. Treści publikowane przez Uczestników Konkursu.
  1.2. Podanie przez Zwycięzcę Konkursu nieprawidłowych danych, uniemożliwiających kontakt z Uczestnikiem i/lub przekazanie nagrody.
  1.3. Niepodanie przez Zwycięzcę w terminie informacji potrzebnych do przesłania nagrody.
  1.4. Niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie przez Uczestników zasad Konkursu .
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.