Gwarancja


§ 1

Gwarancja Wilk Elektronik SA

Firma Wilk Elektronik SA gwarantuje nabywcy, że produkty objęte gwarancją będą wolne od defektów, wad materiałowych i wykonawczych, powstałych w trakcie procesu produkcji oraz że odpowiadają podanej specyfikacji i nadają się do użytkowania zgodnego z instrukcją. W przypadku uznania produktu za wadliwy lub stwierdzenia działania nieprawidłowego, Firma Wilk Elektronik SA naprawi produkt lub dokona wymiany na produkt wolny od wad zgodnie z poniższymi warunkami gwarancji. Gwarancja udzielana jest bezpośredniemu nabywcy produktu od Wilk Elektronik SA i nie podlega przeniesieniu. Wszelkie roszczenia dotyczące produktów niespełniających warunków niniejszej gwarancji mogą być składane jedynie przez podmiot, który nabył dany produkt bezpośrednio w Wilk Elektronik SA. Użytkownik końcowy reklamację produktu zgłasza w miejscu jego zakupu. Klientów Orange Polska prosimy o zgłaszanie reklamacji i kontakt na adres: serwisdlaorange@goodram.com Produkty firmy Wilk Elektronik SA objęte są wieczystą gwarancją producenta, za wyłączeniem:

 • dysków SSD GOODRAM Thunder, które objęte są 3-letnią gwarancją producenta;
 • dysków SSD GOODRAM Play i Play 2, które objęte są 2-letnią gwarancją producenta;
 • dysków SSD GOODRAM C Series, które objęte są 3-letnią gwarancją producenta;
 • dysków SSD GOODRAM IRDM, które objęte są 3-letnią gwarancją producenta;
 • dysków SSD GOODRAM IRDM PRO, które objęte są 5-letnią gwarancją producenta;
 • dysków SSD GOODRAM IRDM ULTIMATE, które objęte są 5-letnią gwarancją producenta;
 • dysków HDD DataGO, które objęte są 2-letnią gwarancją producenta;
 • czytników kart micro (microCARD) GOODRAM Card Reader, które objęte są 2-letnią gwarancją producenta;
 • zestawów GOODRAM All in One, które objęte są 2-letnią gwarancją producenta, za wyłączeniem karty micro (microCARD), wchodzącej w skład zestawu, objętej gwarancją dożywotnią;
 • powerbanków GOODRAM PBXX (czyli PB01, PB02 itd.), które objęte są 2-letnią gwarancją producenta;
 • produktów przemysłowych, które objęte są rocznym okresem gwarancji.

W przypadku, gdy umowa sprzedażowa dotycząca dostawy określonych produktów określa warunki gwarancji, w tym okres gwarancji, w sposób odmienny od niniejszej karty, w tym zakresie pierwszeństwo przyznaje się zapisom umowy łączącej Wilk Elektronik SA z nabywcą.

§ 2

Realizacja reklamacji, warunki serwisowe

Wszelkie roszczenia dotyczące produktów niespełniających warunków niniejszej gwarancji mogą być składane jedynie przez podmiot, który nabył dany produkt bezpośrednio od Wilk Elektronik SA. Produkt podlegający reklamacji należy dostarczyć do Serwisu Wilk Elektronik SA osobiście lub za pośrednictwem przewoźnika /np. kuriera). Dostarczenie reklamowanego produktu odbywa się na koszt reklamującego. Warunki przyjęcia reklamacji do Serwisu jest:

 1. dołączenie spisu reklamowanych produktów,
 2. dołączenie kopii faktury zakupu reklamowanych produktów w Wilk Elektronik SA,
 3. dostarczenie reklamowanych produktów bez uszkodzonych plomb gwarancyjnych,
 4. dostarczenie produktów w komplecie w jakim został zakupiony tj. wraz z wszystkimi elementami zestawu  (np. pamięci typu Dual Chanel – zestaw 2 modułów pamięci),
 5. dostarczenie reklamowanych produktów z usuniętymi obcymi i dodatkowymi etykietami, naklejkami etc. naniesionymi na produkty przez reklamującego,
 6. dostarczenie reklamowanych produktów w opakowaniu fabrycznym lub w opakowaniu antystatycznym.
 7. W przypadku osobistego dostarczenia reklamowanych produktów do Serwisu, Serwis potwierdza przyjęcie reklamacji poprzez wydanie dokumentu przyjęcia.
 8. W przypadku dostarczenia reklamowanych produktów za pośrednictwem przewoźnika (spedytora), Serwis potwierdza przyjęcie reklamacji poprzez zatwierdzenie odbioru przesyłki u właściwego przewoźnika.

Serwis Wilk Elektronik SA zastrzega, że:

 1. nie wydaje duplikatu wyżej wymienionego dokumentu przyjęcia,
 2. nie ponosi odpowiedzialności za skutki utraty wyżej wymienionego dokumentu.

Wilk Elektronik SA zastrzega sobie prawo zwrotu reklamowanych produktów z Serwisu oraz odesłania ich do nabywcy na jego koszt, jeżeli:

 1. nabywca nie dotrzymał warunków wymienionych w paragrafie 3;
 2. stan przesyłki odbiega od opisanego w załączonych dokumentach;
 3. przesyłka zawiera towar niezakupiony bezpośrednio w Wilk Elektronik SA.

Wyjaśnienie ewentualnych niezgodności powinno nastąpić w terminie do 2 dni roboczych, licząc od daty otrzymania produktów do reklamacji. Zwrot reklamowanych produktów, o których mowa w paragrafie 7 nastąpi w terminie 7 dniu roboczych lub w innym terminie uzgodnionym z dostawcą reklamacji. W terminie do 2 dni roboczych reklamujący może zgłaszać zastrzeżenia co do stanu odesłanej mu przez Serwis Wilk Elektronik SA reklamacji lub podstaw zwrotu produktów. Termin dwudniowy liczy się od daty otrzymania zwrotu produktów poreklamacyjnych (złożenia podpisu na liście przewozowym przez odbiorcę).

§ 3

Realizacja gwarancji

Firma Wilk Elektronik SA zobowiązuje się do wymiany lub naprawy produktów zgłoszonych w trybie reklamacyjnym w terminie do 14 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia reklamowanych produktów do serwisu Wilk Elektronik SA. Wyjątek stanowią wszystkie produkty innych marek niż GOODRAM, w stosunku do których obowiązuje termin 30 dni roboczych na dokonanie naprawy lub wymiany, liczony od daty przyjęcia reklamowych produktów do Serwisu Wilk Elektronik SA. Z uwagi na specyfikę produktów Dedykowanych i Przemysłowych tryb reklamacyjny w ich przypadku może zostać wydłużony do 30 dni roboczych, o czym Serwis Wilk Elektronik SA zobowiązany jest poinformować reklamującego. Firma Wilk Elektronik SA, według własnego uznania, dokona naprawy lub wymiany reklamowanych produktów uznanych za wadliwe. Wymiana produktu może zostać dokonana na produkt nowy lub produkt zregenerowany tego samego modelu co produkt reklamowany. W przypadku braku możliwości dokonania wymiany reklamowanego produktu na produkt tego samego modelu, wymiana może nastąpić na produkt nowszej generacji o takich samych lub lepszych parametrach, co model produktu reklamowanego. Przez produkt zregenerowany rozumie się produkt używany o pełnej sprawności, o funkcjonalności i parametrach równoważnych. Zwrot produktu z Serwisu:

 1. warunkiem odbioru osobistego produktu z Serwisu jest przedstawienie oryginału dokumentu przyjęcia do reklamacji,
 2. odesłanie przyjętych do Serwisu produktów na adres reklamującego za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) odbywa się na koszt Wilk Elektronik SA.

§ 4

Utrata praw gwarancyjnych

Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:

 1. zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych Wilk Elektronik SA,
 2. samodzielnych napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione, tj. inne niż pracownicy Wilk Elektronik SA,
 3. mechanicznych, chemicznych, termicznych lub elektrycznych uszkodzeń produktu, w tym również powstałych w wyniku awarii komputera lub sieci energetycznej, celowego bądź przypadkowego uszkodzenia produktu,
 4. uszkodzeń wynikłych na skutek użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją, umieszczoną na stronie www producenta, instrukcją przechowywania bądź instalacji.

§ 5

Postanowienia ogólne

Firma Wilk Elektronik SA nie ponosi odpowiedzialności za utratę bądź uszkodzenie danych zapisanych na nośniku. W celu zabezpieczenia zapisanych danych przed przypadkową utratą, należy regularnie sporządzać ich kopie zapasowe na innych nośnikach pamięci. Firma Wilk Elektronik nie świadczy usług odzyskiwania utraconych danych. Odpowiedzialność firmy Wilk Elektronik SA za wady z tytułu gwarancji jest honorowana jedynie w przypadku dokonania pełnej zapłaty za zakupiony towar. Produkty sprzedawane przez Wilk Elektronik SA nie są przeznaczone do używania jako „komponenty krytyczne” w „urządzeniach lub systemach podtrzymywania życia” lub dla innych „zastosowań krytycznych”. Przez systemy podtrzymywania życia rozumiane są systemy, które służą do wspierania i podtrzymywania czynności życiowych, których awaria może pociągnąć za sobą zagrożenie zdrowia lub życia użytkownika. „Komponenty krytyczne” to takie, których uszkodzenie może pociągnąć za sobą awarię urządzeń i systemów podtrzymywania życia bądź spadek poziomu ich bezpieczeństwa lub efektywności. „Zastosowania krytyczne” to zastosowania niosące potencjalne ryzyko śmierci, obrażeń lub poważnych szkód majątkowych lub środowiskowych. Nie należy używać produktów w urządzeniach audio-video, w szczególności w dekoderach cyfrowych oraz analogowych za wyjątkiem produktów, które są przeznaczone do stosowania w tego typu urządzeniach. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dziennik Ustaw z 2016 roku, pozycja 380 z późniejszymi zmianami). Wszelkie spory wynikłe w związku dochodzeniem roszczeń z gwarancji lub rękojmi produktów podaje się pod rozstrzygnięcia sądów powszechnych Rzeczypospolitej Polskiej właściwych miejscowo ze względu na siedzibę Wilk Elektronik SA. Gwarancja nie uwzględnia jakichkolwiek uszkodzeń, ograniczeń funkcjonalności lub wydajności produktów GOODRAM, spowodowanych wgraniem niekompatybilnego oprogramowania przez użytkownika.

Pliki do pobrania

Format Rozmiar Plik
Formularz reklamacyjny PDF 1 MB

Specjalna usługa serwisowa

Wilk Elektronik SA  świadczy Specjalną Usługę Serwisową polegającą na bezzwrotnej realizacji reklamacji w przypadku uszkodzenia lub wykrycia wady w produkcie. Specjalną usługą serwisową objęte są następujące modele dysków SSD:

 • SSDPR-CL100-yyy-X
 • SSDPR-CX300-yyy-X
 • SSDPR-CX400-yyy-X
 • IRP-SSDPR-S25B-yyy-X
 • IRU-SSDPR-P34A- yyy-X
 • IR-SSDPR-S25A-yyy-X

Legenda: „yyy” oznacza pojemność produktu. Np. SSDPR-CX300-240-X, IR-SSDPR-S25A-480-X Ze specjalnej Usługi Serwisowej może skorzystać każdy podmiot występujący w łańcuchu sprzedaży lub użytkownik końcowy instytucjonalny bądź osoba fizyczna na podstawie dostarczenia na adres: serwis@goodram.com niżej wymienionych dokumentów:

 • kopia faktury zakupu produktu
 • formularz reklamacyjny z opisem wady, uszkodzenia produktu
 • zdjęcie produktu z obu stron

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji Specjalnej Usługi Serwisowej można uzyskać pod adresem: serwis@goodram.com