Projekty


Sprawdź aktualnie prowadzone przez nas projekty oraz informacje o aktualnych przetargach na usługi dla naszej firmy.

REGULAMIN KONKURSU „30 urodziny”

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „30 urodziny”. Konkurs jest organizowany dla fanów strony GOODRAM na portalu społecznościowym Facebook na stronie https://www.facebook.com/goodram.memory/ w terminie od dnia 26.05.2021 od godz. 9:00 do dnia 31.05.2021 do godz. 20:00.
 2. Organizatorem Konkursu jest firma Wilk Elektronik S.A. z siedzibą w Łaziskach Górnych,
  Mikołowska 42, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000068827 – dalej „Organizator”.
 3. Fundatorem nagrody w konkursie jest Organizator.
 4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz nad wyborem Zwycięzcy Konkursu czuwa 2-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.
 5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 6. Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
 7. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie
  https://www.goodram.com/projekty

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w  niniejszym  Regulaminie  –  zwana dalej Uczestnikiem.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Polski, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny.
 4. Warunkiem udziału jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem. Wykonanie zadania konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zapoznał się on z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania i odesłania na adres organizatora skanu oświadczenia pokonkursowego.

Dane osobowe i prawa autorskie

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  W momencie przystąpienia do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców przez Wilk Elektronik S.A., w tym na publikację danych w zakresie imienia i nazwiska na profilu GOODRAM.MEMORY pod adresem: https://www.facebook.com/goodram.memory/ w przypadku wygrania w Konkursie. Podanie danych jest dobrowolne,  ale niezbędne do udziału w Konkursie.
 2. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem ww. publikacji danych w zakresie imienia i nazwiska w przypadku wygrania w Konkursie. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.
 3. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia okresu przetwarzania reklamacji, określonych w §6 Regulaminu.
 4. Wszelkich informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem dos@goodram.com.

Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć wykonać zadanie konkursowe oraz zamieścić odpowiedź w komentarzu pod postem konkursowym.
 2. 30 wybranych odpowiedzi zostanie nagrodzonych, a ich autorzy otrzymają produkt marki GOODRAM, pamięć USB UME ECO FRIENDLY 32GB ze spersonalizowanym grawerem.

Nagrody

 1. Nagrodą gwarantowaną w konkursie jest pamięć USB 1 szt. USB UME ECO FRIENDLY o pojemności 32GB o wartości brutto 17,60 oraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 11,1111%. Nagroda pieniężna nie będzie jednak wypłacona zwycięzcy, lecz Organizator przekaże kwotę nagrody pieniężnej w odpowiedniej wysokości bezpośrednio do Urzędu Skarbowego tytułem należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Organizator wytypuje 30 zwycięzców. Każdy zwycięzca otrzyma 1 (jedną) nagrodę, czyli po 1 (jednej) sztuce: USB UME ECO FRIENDLY o pojemności 32GB ze spersonalizowanym grawerem.
 2. Wybór zwycięzcy:
  1. Zwycięzcami zostaną uczestnicy konkursu, którzy wykonają zadanie konkursowe, które polega na odpowiedzeniu na pytanie: “Wilk Elektronik obchodzi swoje 30 urodziny, co kupiłbyś mu w prezencie?”; a odpowiedź zamieszczą w komentarzu pod postem konkursowym. O wyborze zwycięzców zadecyduje dwuosobowe jury wybrane przez Organizatora Konkursu.
  2. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi nie później niż do 01.06.2021 poprzez wybranie przez Jury 30 najciekawszych propozycji prezentu urodzinowego dla marki GOODRAM.
  3. Wyniki zostaną ogłoszone w terminie nie później niż 01.06.2021, w osobnym poście.
  4. Zwycięzca w celu odebrania nagrody jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi danych osobowych niezbędnych do wysłania nagrody (tj.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail) w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników: na adres konkurs@goodram.com bądź poprzez wiadomość prywatną na Facebooku – https://www.facebook.com/goodram.memory/.
  5. Brak potwierdzenia, o którym mowa w § 5 pkt 2.4  w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników w Konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.
  6. W przypadku rezygnacji z odbioru nagrody przez Zwycięzcę, Jury Konkursu wybierze kolejnego Zwycięzcę  spośród  Uczestników  Konkursu.
  7. Nagroda przyznana w Konkursie zostanie wysłana na wskazany przez Uczestnika adres w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w § 5 pkt
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli żadna z proponowanych odpowiedzi nie będzie spełniała walorów estetycznych i zasad kultury.

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listownie na adres Organizatora wskazany w § 1 pkt 2, w czasie trwania Konkursu lub w terminie do dnia 30.06.2021 r. (w przypadku zgłoszenia reklamacji listownie decydująca w zakresie powyższego terminu jest data stempla pocztowego).
 2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie.
  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika (do korespondencji), dopisek „30 urodziny” jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony na adres podany
  w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty jej rozpatrzenia.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Treści publikowane przez Uczestników Konkursu.
  2. Podanie przez Zwycięzcę Konkursu nieprawidłowych danych, uniemożliwiających kontakt z Uczestnikiem i/lub przekazanie nagrody.
  3. Niepodanie przez Zwycięzcę w terminie informacji potrzebnych do przesłania nagrody.
  4. Niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie przez Uczestników zasad Konkursu

REGULAMIN KONKURSU „Co robisz eko dla świata?”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Co robisz eko dla świata”. Konkurs jest organizowany dla fanów strony GOODRAM na portalu społecznościowym Facebook na stronie https://www.facebook.com/goodram.memory/ w terminie od dnia 29.10.2020 od godz. 11:30 do dnia 30.10.2020 do godz. 11:30
 2. Organizatorem Konkursu jest firma Wilk Elektronik S.A. z siedzibą w Łaziskach Górnych,
  ul. Mikołowska 42, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000068827 – dalej „Organizator”.
 3. Fundatorem nagrody w konkursie jest Organizator.
 4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz nad wyborem Zwycięzcy Konkursu czuwa 2-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.
 5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 6. Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
 7. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny nastronie
  https://www.goodram.com/projekty

§2. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w  niniejszym  Regulaminie  –  zwana dalej Uczestnikiem.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Polski, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny.
 4. Warunkiem udziału jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem. Wykonanie zadania konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zapoznał się on z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania i odesłania na adres organizatora skanu oświadczenia pokonkursowego.

§3. Dane osobowe i prawa autorskie

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  W momencie przystąpienia do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców przez Wilk Elektronik S.A., w tym na publikację danych w zakresie imienia i nazwiska na profilu GOODRAM.MEMORY pod adresem: https://www.facebook.com/goodram.memory/ w przypadku wygrania w Konkursie. Podanie danych jest dobrowolne,  ale niezbędne do udziału w Konkursie.
 2. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem ww. publikacji danych w zakresie imienia i nazwiska w przypadku wygrania w Konkursie. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.
 3. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia okresu przetwarzania reklamacji, określonych w §6 Regulaminu.
 4. Wszelkich informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem dos@goodram.com.

§4. Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w należy odpowiedzieć na pytanie „Co robisz eko dla świata?”. Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu pod postem konkursowym. 5 wybranych odpowiedzi będzie nagrodzonych, ich autorzy otrzymają nowy produkt marki Goodram, pamięć USB UME Eco Friendly 32GB

§5.  Nagrody

 1. Nagrodą gwarantowaną w konkursie jest pamięć USB 1 szt. USB UME3 o pojemności 32GB, o wartości 23 zł brutto, opakowane w pudełko o wartości 0,60 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 11,1111% wartości każdego USB. Nagroda pieniężna nie będzie jednak wypłacona zwycięzcy, lecz Organizator przekaże kwotę nagrody pieniężnej w odpowiedniej wysokości bezpośrednio do Urzędu Skarbowego tytułem należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Organizator wytypuje 5 zwycięzców. Każdy zwycięzca otrzyma 1 (jedną) nagrodę, czyli 1 (jedną) sztukę USB.
 2. Wybór zwycięzcy:

2.1.  Zwycięzcami zostaną uczestnicy konkursu, którzy najciekawiej odpowiedzą na konkursowe pytanie, a odpowiedź zamieszczą w komentarzu pod postem konkursowym. O wyborze zwycięzców zadecyduje dwuosobowe jury wybrane przez Organizatora Konkursu.

2.2. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi nie później niż w następnym dniu roboczym po dacie zakończenia konkursu poprzez wybranie przez Jury 5 najciekawszych udzielonych odpowiedzi na pytanie konkursowe.

2.3. Wyniki zostaną ogłoszone w terminie nie później niż 3 dni od zakończenia konkursu, w osobnym poście.

2.4. Zwycięzca w celu odebrania nagrody jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi na adres konkurs@goodram.com danych osobowych niezbędnych do wysłania nagrody (tj. Imię i nazwisko, adres zamieszkania) w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.

2.5. Brak potwierdzenia, o którym mowa w § 5 pkt 2.4  w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia wyników
w Konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.

2.6. W przypadku rezygnacji z odbioru nagrody przez Zwycięzcę, Jury Konkursu wybierze kolejnego Zwycięzcę  spośród  Uczestników  Konkursu.

2.7. Nagroda przyznana w Konkursie zostanie wysłana pocztą na wskazany przez Uczestnika adres
w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w § 5 pkt 2.4.

2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli żadna z proponowanych odpowiedzi nie będzie spełniała walorów estetycznych i zasad kultury.

§6. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listownie na adres Organizatora wskazany w § 1 pkt 2, w czasie trwania Konkursu lub w terminie do dnia 30.10.2020 r. (w przypadku zgłoszenia reklamacji listownie decydująca w zakresie powyższego terminu jest data stempla pocztowego).
 2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie.
  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika (do korespondencji), dopisek „Co robisz eko dla świata?” jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony na adres podany
  w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty jej rozpatrzenia.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1.1. Treści publikowane przez Uczestników Konkursu.

1.2. Podanie przez Zwycięzcę Konkursu nieprawidłowych danych, uniemożliwiających kontakt z Uczestnikiem i/lub przekazanie nagrody.

1.3. Niepodanie przez Zwycięzcę w terminie informacji potrzebnych do przesłania nagrody.

1.4. Niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie przez Uczestników zasad Konkursu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.

Miło nam poinformować, że Wilk Elektronik SA pozyskał wsparcie PARP w ramach Poddziałania 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand na promocję marki GOODRAM na rynkach zagranicznych.

Dzięki wsparciu ze środków publicznych w ramach konkursu Go to brand marka GOODRAM może brać udział w targach zagranicznych związanych z branżą elektroniczną.

Planowane efekty projektu to wsparcie promocji produktów marki GOODRAM oraz rozwój działalności eksportowej firmy, w tym zawarcie zagranicznych kontraktów handlowych.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 766 600,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych 00/100), natomiast wkład Funduszy Europejskich to 459 960,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Nazwij USB”. Konkurs jest organizowany dla fanów strony GOODRAM na portalu społecznościowym Facebook na stronie https://www.facebook.com/goodram.memory/w terminie od dnia 14.01.2020 od godz. 12:00 do dnia 21.01.2020 do godz. 14:00
  2. Organizatorem Konkursu jest firma Wilk Elektronik S.A. z siedzibą w Łaziskach Górnych,
  ul. Mikołowska 42, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000068827 – dalej „Organizator”.
  3.Fundatorem nagrody w konkursie jest Organizator.
  4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz nad wyborem Zwycięzcy Konkursu czuwa 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.
  5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
  6. Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązanez serwisem Facebook.
  7.W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie https://www.facebook.com/goodram.memory oraz https://www.goodram.com/

§ 2. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie – zwana dalej Uczestnikiem.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Polski, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny.
  4. Warunkiem udziału jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem. Wykonanie zadania konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne
  z oświadczeniem, iż zapoznał się on z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Zwycięzca zobowiązany jest to podpisania i odesłania na adres organizatora skanu oświadczenia pokonkursowego.

§ 3. Dane osobowe i prawa autorskie

Administratorem danych osobowych jest Organizator.
W momencie przystąpienia do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców przez Wilk Elektronik S.A., w tym na publikację danych w zakresie imienia i nazwiska na profilu GOODRAM.MEMORY pod adresem: https://www.facebook.com/goodram.memory/ w przypadku wygrania w Konkursie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem ww. publikacji danych w zakresie imienia i nazwiska w przypadku wygrania w Konkursie. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.
Dane uczestników konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia okresu przetwarzania reklamacji, określonych w § 6 Regulaminu.

Wszelkich informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem dos@goodram.com.

§ 4. Zasady Konkursu

Aby wziąć udział w należy odpowiedzieć na pytanie „Nazwij USB”, czyli wymyślić imię dla memowego bohatera Facebooka marki Goodram. Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu pod postem konkursowym.

§ 5. Nagrody

1.Nagrodą gwarantowaną w konkursie jest pamięć USB 1 szt. USB UCL3-0320K0BLX o pojemności 32GB, ze świątecznym nadrukiem, zapakowane w pudełka ozdobne PUDUSB-KR2 o wartości 25 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 11,1111% wartości każdego USB. Nagroda pieniężna nie będzie jednak wypłacona zwycięzcy, lecz Organizator przekaże kwotę nagrody pieniężnej w odpowiedniej wysokości bezpośrednio do Urzędu Skarbowego tytułem należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Organizator wytypuje 1 zwycięzcę, który otrzyma 1 (jedną) nagrodę, czyli 1 (jedną) sztukę USB.

2.Wybór zwycięzcy:
2.1. Zwycięzcą zostanie uczestnik konkursu, który udzieli najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

2.2. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi nie później niż w następnym dniu roboczym po dacie zakończenia konkursu poprzez wybranie przez Jury 1 najbardziej kreatywnej i najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
2.3. Wyniki zostaną ogłoszone w terminie nie później niż 3 dni od zakończenia konkursu, pod postem konkursowym.

2.4. Zwycięzca w celu odebrania nagrody jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi na adres konkurs@goodram.com danych osobowych niezbędnych do wysłania nagrody (tj. Imię i nazwisko, adres zamieszkania) w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.
2.5. Brak potwierdzenia, o którym mowa w § 5 pkt 2.4 w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia wyników
w Konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.
2.6. W przypadku rezygnacji z odbioru nagrody przez Zwycięzcę, Jury Konkursu wybierze kolejnego Zwycięzcę spośród Uczestników Konkursu.
2.7. Nagroda przyznana w Konkursie zostanie wysłana pocztą na wskazany przez Uczestnika adres
w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w § 5 pkt 2.4.

2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody, jeśli żadna z proponowanych odpowiedzi nie będzie spełniała walorów estetycznych i zasad dobrego smaku.

§ 6. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listownie na adres Organizatora wskazany w § 1 pkt 2, w czasie trwania Konkursu lub w terminie do dnia 31.01.2020 r. (w przypadku zgłoszenia reklamacji listownie decydująca w zakresie powyższego terminu jest data stempla pocztowego).
  2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie.
  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika (do korespondencji), dopisek „Nazwij USB” jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  3. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
  4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony na adres podany
  w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty jej rozpatrzenia.

§ 7. Postanowienia końcowe

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1.1. Treści publikowane przez Uczestników Konkursu.
1.2. Podanie przez Zwycięzcę Konkursu nieprawidłowych danych, uniemożliwiających kontakt
z Uczestnikiem i/lub przekazanie nagrody.

1.3. Niepodanie przez Zwycięzcę w terminie informacji potrzebnych do przesłania nagrody.
1.4. Niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie przez Uczestników zasad Konkursu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019

 

 

Zakup jest planowany w Projekcie, w ramach Poddziałania 3.3.3
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

I. ZAMAWIAJĄCY

WILK ELEKTRONIK S.A.
43-173 Łaziska Górne
Mikołowska 42
NIP: 6462441581
REGON: 276675936

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności

III. KOD CPV

79810000-5 – Usługi drukowania

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KATALOG

format : 20x20cm
zadruk : 4/4 cmyk
papier : okładka kreda 250g błysk , środek kreda 135 g mat
wykończenie : szycie zeszytowe
objętość : 24 = 20 stron środka + 4 strony okładki
ilość : 500 szt

Celem zamówienia jest zakup usługi na druk oraz dostawę katalogów produktowych firmy Wilk Elektronik i produkowanej przez nią marki GOODRAM na targi IFA 2019.

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Oferta musi zostać przygotowana na załączniku (załącznik nr 1) dołączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna być kompletna. Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferenta.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert: 16.08.2019 r. do godz. 15:00
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres: bpanek@goodram.com lub
 • poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
  WILK ELEKTRONIK S.A.
  43-173 Łaziska Górne
  Mikołowska 42

3. Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Szczegółowych informacji udziela:
Beata Panek, email: bpanek@goodram.com, telefon: +48 32 7369054

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 • Zamawiający dostarczy Wykonawcy, drogą elektroniczną projekt katalogu najpóźniej w dniu 23.08.2019 do godziny 16:00,
 • Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie do 30.08.2019 do godziny 14:00, do siedziby zamawiającego.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 • zachowania terminu realizacji wydruku katalogów tj. wydrukowane katalogi muszą zostać dostarczone zamawiającemu do 30.08.2019 do godziny 14:00,
 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji podobnych projektów lub dostaw,
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej (w przypadku zwycięstwa wymagana udokumentowanie),
 • zapytanie skierowane jest do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych posiadających działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS),
 • posiadania aktualnej i opłaconej polisy ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności.

VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność (split payment) na podstawie faktury VAT z terminem 14 dni roboczych.

IX. WYKLUCZENIA

Z udziału w postępowaniu na wybór dostawcy w projekcie wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

X. OCENA OFERENTA

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena NETTO 100% (100 pkt)

Liczba punktów w kryterium „cena netto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

 ?? = [????/??] x 100 pkt, 

gdzie:
Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”
Cmin– cena netto oferty najtańszej ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów, którzy spełnili warunki ofertowe
Ci – cena netto oferty badanej

DODATKOWE INFORMACJE I WYBÓR OFERENTA

Dodatkowych informacji udziela Beata Panek pod adresem email: bpanek@goodram.com

Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe i będzie zawierała nazwy wszystkich oferentów, w tym nazwę wybranego wykonawcy.

W związku z tym, wszyscy oferenci biorący udział w postępowaniu poprzez swoje zgłoszenie, wyrażają zgodę na udostępnianie nazwy swojej firmy w celu upublicznienia wyników postępowania.

Wynik postępowania zostanie podany do informacji wnioskujących w terminie do 2 dni roboczych od zamknięcia naboru.

Zamawiający nie przewiduje trybu odwoławczego.

ZMIANY W UMOWIE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:

 • uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
 • obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
 • okoliczności siły wyższej,
 • zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.

ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego

 

Po przeanalizowaniu otrzymanych ofert dokonano oceny oraz wyboru oferenta:

MEDIAEVENT SP. Z O. O.
Ul. Zakopiańska 72, 31-418 Kraków

Wybrany oferent spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił korzystną ofertę na całość zamówienia.

 

 

Pliki do pobrania
Format Rozmiar Plik
Wzór formularza ofertowego PDF MB

1. Postanowienia ogólne

1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Ile USB widzisz”. Konkurs jest organizowany dla fanów strony GOODRAM na portalu społecznościowym Facebook na stronie https://www.facebook.com/goodram.memory/ w terminie od dnia 01.10.2020 od godz. 12:00 do dnia 02.10.2020 do godz. 11:00
2. Organizatorem Konkursu jest firma Wilk Elektronik S.A. z siedzibą w Łaziskach Górnych,
ul. Mikołowska 42, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000068827 – dalej „Organizator”.
3. Fundatorem nagrody w konkursie jest Organizator.
4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz nad wyborem Zwycięzcy Konkursu czuwa 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.
5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
6. Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązanez serwisem Facebook.
7. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie
www.goodram.com/projekty/

2. Warunki uczestnictwa

1.Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie – zwana dalej Uczestnikiem.
2.Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Polski, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
3.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny.
4. Warunkiem udziału jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem. Wykonanie zadania konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zapoznał się on z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Zwycięzca zobowiązany jest to podpisania i odesłania na adres organizatora skanu oświadczenia pokonkursowego.

3. Dane osobowe i prawa autorskie

Administratorem danych osobowych jest Organizator.
W momencie przystąpienia do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców przez Wilk Elektronik S.A., w tym na publikację danych w zakresie imienia i nazwiska na profilu GOODRAM.MEMORY pod adresem: https://www.facebook.com/goodram.memory/ w przypadku wygrania w Konkursie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem ww. publikacji danych w zakresie imienia i nazwiska w przypadku wygrania w Konkursie. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.
Dane uczestników konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia okresu przetwarzania reklamacji, określonych w § 6 Regulaminu.

Wszelkich informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem dos@goodram.com.

4. Zasady Konkursu

Aby wziąć udział w należy odpowiedzieć na pytanie „Ile USB widzisz?”, czyli wskazać prawidłową liczbę USB znajdujących się fotografii. Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu pod postem konkursowym.

5. Nagrody

1.Nagrodą gwarantowaną w konkursie jest pamięć USB 1 szt. USB ODA 3 o pojemności 16GB, wersja limitowana, o wartości 25 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 11,1111% wartości każdego USB. Nagroda pieniężna nie będzie jednak wypłacona zwycięzcy, lecz Organizator przekaże kwotę nagrody pieniężnej w odpowiedniej wysokości bezpośrednio do Urzędu Skarbowego tytułem należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Organizator wytypuje 10 zwycięzców. Każdy zwycięzca otrzyma 1 (jedną) nagrodę, czyli 1 (jedną) sztukę USB.
2.Wybór zwycięzcy:
2.1. Zwycięzcami zostaną uczestnicy konkursu, którzy najszybciej odpowiedzą prawidłowo na konkursowe pytanie, odpowiedź zamieszczą w komentarzu pod postem konkursowym.
2.2. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi nie później niż w następnym dniu roboczym po dacie zakończenia konkursu poprzez wybranie przez Jury 10 najszybciej udzielonych odpowiedzi na pytanie konkursowe.
2.3. Wyniki zostaną ogłoszone w terminie nie później niż 3 dni od zakończenia konkursu, pod postem konkursowym.
2.4. Zwycięzca w celu odebrania nagrody jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi na adres konkurs@goodram.com danych osobowych niezbędnych do wysłania nagrody (tj. Imię i nazwisko, adres zamieszkania) w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.
2.5. Brak potwierdzenia, o którym mowa w § 5 pkt 2.4 w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia wyników
w Konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.
2.6. W przypadku rezygnacji z odbioru nagrody przez Zwycięzcę, Jury Konkursu wybierze kolejnego Zwycięzcę spośród Uczestników Konkursu.
2.7. Nagroda przyznana w Konkursie zostanie wysłana pocztą na wskazany przez Uczestnika adres
w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w § 5 pkt 2.4.
2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody, jeśli żadna z proponowanych odpowiedzi nie będzie spełniała walorów estetycznych i zasad dobrego smaku.

6. Reklamacje

Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listownie na adres Organizatora wskazany w § 1 pkt 2, w czasie trwania Konkursu lub w terminie do dnia 31.01.2020 r. (w przypadku zgłoszenia reklamacji listownie decydująca w zakresie powyższego terminu jest data stempla pocztowego).
2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika (do korespondencji), dopisek „Ile USB widzisz?” jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony na adres podany
w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty jej rozpatrzenia.

7. Postanowienia końcowe

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1.1. Treści publikowane przez Uczestników Konkursu.
1.2. Podanie przez Zwycięzcę Konkursu nieprawidłowych danych, uniemożliwiających kontakt
z Uczestnikiem i/lub przekazanie nagrody.
1.3. Niepodanie przez Zwycięzcę w terminie informacji potrzebnych do przesłania nagrody.
1.4. Niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie przez Uczestników zasad Konkursu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.