Projekty


Sprawdź aktualnie prowadzone przez nas projekty oraz informacje o aktualnych przetargach na usługi dla naszej firmy.

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „NAPISZ WIERSZYK DLA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”. Konkurs jest organizowany dla fanów strony GOODRAM na portalu społecznościowym Facebook na stronie https://www.facebook.com/goodram.memory/ oraz https://www.goodram.com/ w terminie od 3.12.2018 godz. 10:00 do 5.12.2018 godz. 16:00

Organizatorem Konkursu jest firma Wilk Elektronik S.A. z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Mikołowska 42, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000068827 – dalej „Organizator”.
Fundatorem nagrody w konkursie jest Organizator.
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz nad wyborem Zwycięzcy Konkursu czuwa 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.

Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
W czasie trwania Konkursu niniejszy jest dostępny na stronie https://www.facebook.com/goodram.memory oraz https://www.goodram.com/

§2. Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie – dalej Uczestnik.
1.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Polski, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
1.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny.
1.3. Warunkiem udziału jest wyrażenie przez uczestnika zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem. Wykonanie zadania konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zapoznał się on z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

§3. Dane osobowe i prawa autorskie

Administratorem danych osobowych jest Organizator.
W momencie przystąpienia do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców przez Wilk Elektronik S.A. w tym na publikację danych w zakresie imienia i nazwiska na profilu GOODRAM.MEMORY pod adresem: https://www.facebook.com/goodram.memory/ oraz na stronie https://www.goodram.com/ w przypadku wygrania w Konkursie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.
Dane uczestników konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia okresu przetwarzania reklamacji, określonych w § 6.
Wszelkich informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem dos@goodram.com.

§4. Zasady Konkursu

Aby wziąć udział w Konkursie, napisz wierszyk do świętego Mikołaja w komentarzu pod postem konkursowym.

§5. Nagrody

Nagrodą gwarantowaną w konkursie jest SSD CL100 gen.2 w pojemności 240GB o wartości 121,35 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden złotych 35/100) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 11,1111% wartości każdego dysku. Nagroda pieniężna nie będzie jednak wypłacona zwycięzcy, lecz Organizator przekaże kwotę nagrody pieniężnej w odpowiedniej wysokości bezpośrednio do Urzędu Skarbowego tytułem należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Organizator wytypuje 3 zwycięzców, przy czym każdy z nich otrzyma 1 (jedną) nagrodę, czyli 1 (jedną) sztukę SSD.

Wybór zwycięzcy:
5.1. Zwycięzcą zostanie uczestnik konkursu, który:
Wykona zadanie konkursowe, tj., wymyśli najbardziej kreatywny, zdaniem Jury, wierszyk dla świętego Mikołaja, w którym opisze dlaczego miałby otrzymać nagrodę.
5.2. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi w następnym dniu roboczym po dacie zakończenia konkursu poprzez wybranie przez Jury 3 najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe.
5.3. Wyniki zostaną ogłoszone w terminie nie później niż 3 dni od zakończenia konkursu pod postem konkursowym.
5.4. Zwycięzca w celu odebrania nagrody jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi na adres konkurs@goodram.com danych osobowych niezbędnych do wysłania nagrody (tj. Imię i nazwisko, adres zamieszkania) w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.
5.5. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 5.3 w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia wyników w Konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.
5.6. W przypadku rezygnacji z odbioru nagrody przez Zwycięzcę, Jury Konkursu wybierze kolejnego Zwycięzcę spośród Uczestników Konkursu.
5.7. Nagroda przyznana w Konkursie zostanie wysłana pocztą na wskazany adres w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 5.3.

§ 6. Reklamacje

Reklamacje odnośnie do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listownie na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 3, w czasie trwania Konkursu lub w terminie do dnia 10.12.2018 r. (w przypadku zgłoszenia reklamacji listownie decydująca w zakresie powyższego terminu jest data stempla pocztowego).
Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Akcji (do korespondencji), dopisek „Konkurs Napisz wierszyk dla świętego Mikołaja” jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
O sposobie rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty jej rozpatrzenia.

§7. Postanowienia końcowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1.1. Treści publikowane przez Uczestników Konkursu.
1.2. Podanie przez Zwycięzcę Konkursu nieprawidłowych danych, uniemożliwiających kontakt z Uczestnikiem i/lub przekazanie nagrody.
1.3. Niepodanie przez Zwycięzcę w terminie informacji potrzebnych do przesłania nagrody.
1.4. Niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie przez Uczestników zasad Konkursu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.

Pliki do pobrania
Format Rozmiar Plik
Regulamin PDF 1 MB


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2018

Zakup jest planowany w Projekcie, w ramach Poddziałania 3.3.3
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

I. ZAMAWIAJĄCY

WILK ELEKTRONIK S.A.
43-173 Łaziska Górne
ul. Mikołowska 42
NIP: 6462441581
REGON: 276675936

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

III. KOD CPV

79950000-8 – Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:
Projekt, zabudowa oraz pomoc techniczna związana z prawidłowym funkcjonowaniem stoiska wystawowego firmy Wilk Elektronik na targi Embedded World (26-28.02.2019)
Demontaż stoiska po zakończonych targach oraz transport tam i z powrotem wszelkich materiałów niezbędnych do zabudowy i wyposażenia stoiska. Wstępną koncepcję stoiska określa załącznik numer 4 Zapytania.

Wymagane parametry techniczne/opis projektu
• Stoisko o wymiarach 5 x 5 m ( 25 m kwadratowych), ustawienie rogowe w hali 2, numer stoiska 2-541. Mapa hali stanowi załącznik numer 1 Zapytania
• konieczne jest pozostawienie ustawienia rogowego (otwartego z dwóch stron)
• miejsce „z kieszeniami” na katalogi i ulotki
• umieszczenie w widocznym miejscu logotypu GOODRAM Industrial (załącznik 3)
• jedna ze ścian przeznaczona na ekspozycje produktów oraz grafikę powiązaną z produktem. Ekspozycja produktów od strony głównego ciągu komunikacyjnego
• TV/monitor/ekran wielkości min 49 cali, z wejściem USB bądź na kartę Flash umieszczony nad ekspozycją produktów
• W jednej ze ścian podświetlana grafika pokrywająca przeważający obszar ściany
• Rogowa, podświetlona lada dająca możliwość ekspozycji komputera o wymiarach 70cm x 30cm i wadze 25kg .Lada z ukrytym gniazdkiem elektrycznym. Lada wyposażona w szklaną, zamykaną gablotę ekspozycyjną. Przy ladzie wysokie krzesło.
• Zaplecze wyposażone w wieszaki, małą lodówkę, półkę, gniazdko elektryczne
• 3 stoliki kawowe, przy każdym z nich 3 lub 4 krzesła
• umieszczenie panelu promocyjnego (podświetlany pylon) z logo Marka Polska Gospodarka, według wytycznych Ministerstwa Gospodarki
https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/polskie-programy-wsparcia-eksportu/marka-polskiej-gospodarki/213909,marka-polskiej-gospodarki.html

Dodatkowo dostawca musi zapewnić:
• podłączenie do prądu na stoisku,
• serwis techniczny w trakcie trwania targów
• montaż oraz demontaż, transport
• zgodność zabudowy z wytycznymi Organizatora targów (załącznik 5)

V. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

• Pełne dane identyfikujące oferenta,
• Wizualizację przedmiotu zamówienia,
• Datę przygotowania i termin ważności oferty,
• Zakres i dokładny opis przedmiotu zamówienia w ramach oferty,
• Cenę całkowitą netto i brutto
• Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
• Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
• Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty,
• Aktualna polisa OC działalności ważna minimum do 29 lutego 2019
• Wyciąg z KRS / CEIDG aktualny,
• Referencje wystawione przez 3 firmy, dla których były realizowane projekty zabudowy nie później niż do 3 lat wstecz.

Zamawiający informuje, że wybrany Wykonawca stoiska jest zobowiązany do dostarczenia następujących dokumentów do Zamawiającego:
• Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nie starsze niż 1 miesiąc,
• Zaświadczenie o niezaleganiu wobec Urzędu Skarbowego nie starsze niż 1 miesiąc,
najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Oferta musi zostać przygotowana na Formularzu ofertowym (załącznik nr 2) dołączonym do niniejszego zapytania.

Oferta musi być kompletna. Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferenta.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert: 07.12.2018 r.
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej na adres: marketing@goodram.com lub
• poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
WILK ELEKTRONIK S.A.
43-173 Łaziska Górne
ul. Mikołowska 42
3. Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Szczegółowych informacji udziela dział marketingu, telefon: 32 736 90 54
7. Ogłoszenie wyników nastąpi 11.12.2018

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia tj. w pełni gotowego i funkcjonalnego stoiska w dniu 25.02.2019 r. do godz. 18:00

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
• zachowania terminu realizacji zabudowy, tj. zabudowa musi być w pełni przygotowana i oddana Zamawiającemu w terminie do 25.02.2019 r. do godz. 18:00
• jakości wykonania według standardów wyznaczonych przez organizatorów targów,
• stosowania zasad Systemu Identyfikacji Wizualnej, który jest własnością Zamawiającego,
• prowadzenia działalności gospodarczej tj. osoby fizyczne, jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, bądź osoby prawne posiadające działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS)
• posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji podobnych projektów lub dostaw,
• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
• stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu na wybór dostawcy w projekcie wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

X. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena NETTO 50% (50 pkt)

Liczba punktów w kryterium „cena netto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

𝑃𝑖 = [𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐶𝑖] x 50 pkt,
gdzie:

Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”
Cmin– cena netto oferty najtańszej ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów, którzy spełnili warunki ofertowe
Ci – cena netto oferty badanej

2. Funkcjonalność stoiska 50% (50 pkt)

Punktacja oraz kryterium „funkcjonalność” określana jest następująco:

Kryterium/punktacja:
1. Wielkość zaplecza
Poniżej 1 m kwadratowych – 0 punktów
Powyżej 1 m i poniżej 2 m kwadratowych -5 punktów
Zaplecze o powierzchni max 2,3 metrów kwadratowych – 10 punktów

2. Wejście do zaplecza niewidoczne z frontu stoiska:
Widoczne – 0 punktów
Częściowo widoczne-5 punktów
Niewidoczne -10 punktów

3. Ekran/telewizor o wielkości minimalnej 49” z wejściem na UBS lub kartę Flash
Poniżej 49’’ – 0 punktów
Wielkości 49” – 5 punktów
Powyżej 49’’- 10 punktów

4. Lada rogowa
Bez drzwi – 0 punktów
Drzwi przesuwne – 5 punktów
Zamykana na klucz – 10 punktów

5. Kwota zaliczki na poczet wykonania zabudowy
Powyżej 40% – 0 punktów
Zaliczka w wysokości 40% -5 punktów
Poniżej 40% -10 punktów

SUMA maksymalna : 50 punktów
Pi – liczba punktów przyznana dla oferty zgodnie z powyższą punktacją

Pi – liczba punktów przyznana dla oferty zgodnie z powyższą punktacją
XI. DODATKOWE INFORMACJE I WYBÓR OFERENTA

Dodatkowych informacji udziela dział marketingu, mailowo: marketing@goodram.com; tel. 32 736 90 54

Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe i będzie zawierała nazwy wszystkich oferentów, w tym nazwę wybranego wykonawcy. W związku z tym, wszyscy oferenci biorący udział w postępowaniu poprzez swoje zgłoszenie, wyrażają zgodę na udostępnianie nazwy swojej firmy w celu upublicznienia wyników postępowania.

Wynik postępowania zostanie podany do informacji wnioskujących w terminie do 5 dni od zamknięcia naboru. Zamawiający nie przewiduje trybu odwoławczego.

XII. ZMIANY W UMOWIE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

XIII. ZAŁĄCZNIKI
Plan hali – załącznik numer 1
Formularz ofertowy – załącznik numer 2
Logo marki – załącznik numer 3
Założenia stoiska – załącznik numer 4
Wytyczne organizatora – załącznik numer 5

Pliki do pobrania
Format Rozmiar Plik
Załączniki ZIP 0.7 MB

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2018 

Zakup jest planowany w Projekcie, w ramach Poddziałania 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

ZAMAWIAJĄCY 

WILK ELEKTRONIK S.A.
43-173 Łaziska Górne
Mikołowska 42
NIP: 6462441581
REGON: 276675936

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

KOD CPV

79800000-2- Usługi drukowania i powiązane

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Przedmiotem zamówienia jest:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE
Wydruk i dostawa na adres zamawiającego katalogów FOLDER
format : A4
zadruk : 4/4 cmyk
papier : okładka kreda 250g mat , środek kreda 135 g mat
wykończenie : szycie zeszytowe po długim boku
objętość : 16 stron środka + 4 strony okładki
ilość : 300 szt

CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest zakup usługi na druk oraz dostawę katalogów produktowych firmy Wilk Elektronik i produkowanej przez nią marki GOODRAM Industrial na targi Electronica 2018

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Oferta musi zostać przygotowana na załączniku (załącznik nr 1) dołączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna być kompletna. Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferenta.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 • Termin składania ofert: 25.10.2018 r. do godz. 16:00
 • Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
 • poczty elektronicznej na adres: marketing@goodram.com lub
 • poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

WILK ELEKTRONIK S.A.
43-173 Łaziska Górne
ul. Mikołowska 42

 • Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Szczegółowych informacji udziela:
 • Iwona Jałowy ,e-mail: ijalowy@goodram.com, telefon 665 404 003

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 • Zamawiający dostarczy Wykonawcy, drogą elektroniczną projekt katalogu najpóźniej w dniu 29.10.2018 do godziny 16:00
 • Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie do 08.11.2018 do godziny 16:00, do siedziby zamawiającego

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 • zachowania terminu realizacji wydruku katalogów tj. wydrukowane katalogi muszą zostać dostarczone zamawiającemu do 08.11.2018 do godziny 16:00
 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji podobnych projektów lub dostaw,
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej
 • Zapytanie skierowane jest do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych posiadających działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS)

Warunki płatności

Płatność (split payment) na podstawie faktury VAT z terminem 14 dni roboczych

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu na wybór dostawcy w projekcie wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena NETTO 100% (100 pkt)

Liczba punktów w kryterium „cena netto” będzie przyznawana według poniższego wzoru: 

𝑃𝑖 = [𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐶𝑖] x 100 pkt, 

gdzie:

Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”

Cmin– cena netto oferty najtańszej ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów, którzy spełnili warunki ofertowe

Ci – cena netto oferty badanej

DODATKOWE INFORMACJE I WYBÓR OFERENTA 

Dodatkowych informacji udziela Dział Marketingu pod adresem email: marketing@goodram.com

Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe i będzie zawierała nazwy wszystkich oferentów, w tym nazwę wybranego wykonawcy.

W związku z tym, wszyscy oferenci biorący udział w postępowaniu poprzez swoje zgłoszenie, wyrażają zgodę na udostępnianie nazwy swojej firmy w celu upublicznienia wyników postępowania.

Wynik postępowania zostanie podany do informacji wnioskujących w terminie do 2 dni roboczych od zamknięcia naboru.

Zamawiający nie przewiduje trybu odwoławczego.

ZMIANY W UMOWIE 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:

 • uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
 • obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
 • okoliczności siły wyższej,
 • zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

 

Po przeanalizowaniu otrzymanych ofert dokonano oceny oraz wyboru oferenta:

 

Firma Dane
F.H.U. Europartners Mirosław Dudek ul. Wieniawskiego 49
43-100 Tychy

Wybrany oferent spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił korzystną ofertę na całość zamówienia.

 

 

 

 

Pliki do pobrania
Format Rozmiar Plik
Formularz ofertowy - załącznik numer 1 PDF MB

Łaziska Górne, 11.09.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2018 

Zakup jest planowany w Projekcie, w ramach Poddziałania 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

ZAMAWIAJĄCY 

WILK ELEKTRONIK S.A.
43-173 Łaziska Górne
Mikołowska 42
NIP: 6462441581
REGON: 276675936

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

KOD CPV

79950000-8 – Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest:

Projekt, zabudowa oraz pomoc techniczna związana z prawidłowym funkcjonowaniem stoiska wystawowego firmy Wilk Elektronik na targi Electronica w Monachium  ( 13.11.2019 – 16.11.2019)

Demontaż stoiska po zakończonych targach oraz transport tam i z powrotem wszelkich materiałów niezbędnych do zabudowy i wyposażenia stoiska. Wstępną koncepcję stoiska określa załącznik numer 1 Zapytania.

Wymagane parametry techniczne/opis projektu

 • Stoisko o wymiarach 4,5 x 5,5 m ( 25 m kwadratowych), ustawienie rogowe w hali B5, numer stoiska 346. Mapa hali stanowi załącznik numer 2 Zapytania
 • konieczne jest pozostawienie ustawienia rogowego (otwartego z dwóch stron)
  miejsce „z kieszeniami” na katalogi i ulotki
 • umieszczenie w widocznym miejscu logotypu GOODRAM Industrial (załącznik 3)
 • jedna ze ścian przeznaczona na ekspozycje produktów oraz grafikę powiązaną z produktem. Produkty przyklejone/zamontowane na płasko do ściany. Ekspozycja produktów od strony głównego ciągu komunikacyjnego
  TV/monitor/ekran wielkości min 49 cali, z wejściem USB bądź na kartę Flash umieszczony nad ekspozycją produktów
 • W jednej ze ścian podświetlana grafika pokrywająca przeważający obszar ściany
 • Rogowa, podświetlona lada dająca możliwość ekspozycji komputera o wymiarach 70cm x 30cm i wadze 25kg
 • zaplecze wyposażone w wieszaki, małą lodówkę, półkę, gniazdko elektryczne, 2 sofy, jeden bądź dwa stoliki kawowe bądź 2 stoliki wysokie i 6 krzeseł w miarę możliwości miejsce do rozmów biznesowych wydzielone/przysłonięte
 • umieszczenie panelu promocyjnego (podświetlany pylon) z logo Marka Polska Gospodarka, według wytycznych Ministerstwa Gospodarki https://www.trade.gov.pl/pl/f/v/350237/PPE_PL_MPG%20panel%20promocyjny%20na%20strone.pdf

Dodatkowo dostawca musi zapewnić:

 • podłączenie do prądu na stoisku,
 • ukryte włączniki prądu do podłączenia komputera pokazowego w ladzie rogowej
 • serwis techniczny w trakcie trwania targów
 • montaż oraz demontaż, transport
 • zgodność zabudowy z wytycznymi Organizatora targów (załącznik 4)

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

 • Pełne dane identyfikujące oferenta,
 • Wizualizację przedmiotu zamówienia,
 • Datę przygotowania i termin ważności oferty,
 • Zakres i opis przedmiotu zamówienia w ramach oferty,
 • Cenę całkowitą netto i brutto
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty,
 • Aktualna polisa OC działalności ważna minimum do 21 listopada 2018.
 • Wyciąg z KRS / CEIDG aktualny,
 • Referencje w postaci podania 3 nazw firm, dla których były realizowane projekty zabudowy nie później niż do 3 lat wstecz.

Zamawiający informuje, że wybrany Wykonawca stoiska jest zobowiązany do dostarczenia następujących dokumentów do Zamawiającego:

 • Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nie starsze niż 1 miesiąc,
 • Zaświadczenie o niezaleganiu  wobec Urzędu Skarbowego nie starsze niż 1 miesiąc,

najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Oferta musi zostać przygotowana na załączniku (załącznik nr 5) dołączonym do niniejszego zapytania.

Oferta musi być kompletna. Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferenta.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin składania ofert: 19.09.2018 r. do godz. 16:00
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
 • poczty elektronicznej na adres: ijalowy@goodram.com lub
 • poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

WILK ELEKTRONIK S.A.
43-173 Łaziska Górne
Mikołowska 42

 1. Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Szczegółowych informacji udziela dział marketingu, telefon: 665 404 003

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia tj. w pełni gotowego i funkcjonalnego stoiska w dniu  12.11.2018 r. do godz. 18:00

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
 • zachowania terminu realizacji zabudowy, tj. zabudowa musi być w pełni przygotowana i oddana Zamawiającemu w terminie do 12. listopada 2018 r. do godz. 18:00,
 • jakości wykonania według standardów wyznaczonych przez organizatorów targów,
 • stosowania zasad Systemu Identyfikacji Wizualnej, który jest własnością Zamawiającego,
 • prowadzenia działalności gospodarczej tj. osoby fizyczne, jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, bądź osoby prawne posiadające działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS)
 • posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji podobnych projektów lub dostaw,
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 1. Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu na wybór dostawcy w projekcie wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena NETTO 50% (50 pkt)

Liczba punktów w kryterium „cena netto” będzie przyznawana według poniższego wzoru: 

𝑃𝑖 = [𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐶𝑖] x 50 pkt, 

gdzie:

Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”

Cmin– cena netto oferty najtańszej ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów, którzy spełnili warunki ofertowe

Ci – cena netto oferty badanej 

 1. Funkcjonalność stoiska 50% (50 pkt)

Punktacja oraz kryterium „funkcjonalność” określana jest następująco:

Kryterium/punktacja:
1. Wielkość zaplecza
Poniżej 1 m kwadratowych – 0 punktów
Powyżej 1 m i poniżej 2 m kwadratowych -5 punktów
Zaplecze o powierzchni max 2,3 metrów kwadratowych – 10 punktów
2. Wejście do zaplecza niewidoczne z frontu stoiska:
Widoczne – 0 punktów
Częściowo widoczne-5 punktów
Niewidoczne -10 punktów
3. Ekran/telewizor o wielkości minimalnej 49” z wejściem na UBS lub kartę Flash
Poniżej 49’’ – 0 punktów
Wielkości 49” – 5 punktów
Powyżej 49’’- 10 punktów
4. Lada rogowa
Bez drzwi – 0 punktów
Drzwi przesuwne – 5 punktów
Zamykana na klucz – 10 punktów
5. Kwota zaliczki na poczet wykonania zabudowy
Powyżej 40% – 0 punktów
Zaliczka w wysokości 40% -5 punktów
Poniżej 40% -10 punktów
SUMA maksymalna : 50 punktów
Pi – liczba punktów przyznana dla oferty zgodnie z powyższą punktacją

Pi – liczba punktów przyznana dla oferty zgodnie z powyższą punktacją 

DODATKOWE INFORMACJE I WYBÓR OFERENTA

Dodatkowych informacji udziela dział marketingu, mailowo:marketing@goodram.com; kom. 665 404 003

Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe i będzie zawierała nazwy wszystkich oferentów, w tym nazwę wybranego wykonawcy. W związku z tym, wszyscy oferenci biorący udział w postępowaniu poprzez swoje zgłoszenie, wyrażają zgodę na udostępnianie nazwy swojej firmy w celu upublicznienia wyników postępowania.

Wynik postępowania zostanie podany do informacji wnioskujących w terminie do 7 dni od zamknięcia naboru. Zamawiający nie przewiduje trybu odwoławczego.

ZMIANY W UMOWIE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:

 1. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
 2. obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
 3. okoliczności siły wyższej,
 4. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

 Wynik postępowania: Rozstrzygnięte

Po przeanalizowaniu otrzymanych ofert dokonano oceny oraz wyboru oferenta:

Expo Global Patrycja Szymańska
Harcerska 30/317, 05-820 Piastów

Wybrany oferent spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił korzystną ofertę na całość zamówienia.

 

Pliki do pobrania
Format Rozmiar Plik
Załączniki ZIP 2 MB

Łaziska Górne, 08.08.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2018

 

Zakup jest planowany w Projekcie, w ramach Poddziałania 3.3.3
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

 

WILK ELEKTRONIK S.A.

43-173 Łaziska Górne

Mikołowska 42

NIP: 6462441581

REGON: 276675936

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

 • KOD CPV

 

79800000-2- Usługi drukowania i powiązane

 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE
Wydruk i dostawa na adres zamawiającego katalogów FOLDER

format : A4

zadruk : 4/4 cmyk

papier : okładka kreda 250g mat , środek kreda 135 g mat

wykończenie : szycie zeszytowe po długim boku

objętość : 16 stron środka + 4 strony okładki

ilość : 500 szt

 

Ulotka DL
papier: kreda 135g
zadruk: 4/4 cmyk
ilość: 200 szt

Ulotka A4
papier: kreda 250g
zadruk: 4/4 cmyk
ilość: 500 szt

 

 

 1. CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest zakup usługi na druk oraz dostawę katalogów oraz ulotek produktowych firmy Wilk Elektronik i produkowanej przez nią marki GOODRAM  na targi IFA 2018

 

 1. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 • Oferta musi zostać przygotowana na załączniku (załącznik nr 1) dołączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna być kompletna. Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferenta.

 

 • MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Termin składania ofert: 20.08.2018 r. do godz. 12:00
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

WILK ELEKTRONIK S.A.

43-173 Łaziska Górne

 1. Mikołowska 42
 2. Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Szczegółowych informacji udziela:

Iwona Jałowy ,e-mail: ijalowy@goodram.com, telefon 665 404 003

 

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy, drogą elektroniczną projekt katalogu w dniu 20.08.2018 do godziny 16:00
  Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie do 27.08.2018 do godziny 16:00, do siedziby zamawiającego

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
 • zachowania terminu realizacji wydruku katalogów tj. wydrukowane katalogi muszą zostać dostarczone zamawiającemu do 27.08.2018 do godziny 17:00
 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji podobnych projektów lub dostaw,
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej
 • Zapytanie skierowane jest do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych posiadających działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS)
 1. Warunki płatności

Płatność na podstawie faktury VAT z terminem 14 dni roboczych

 • Wykluczenia

 

Z udziału w postępowaniu na wybór dostawcy w projekcie wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • OCENA OFERT

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 

 1. Cena NETTO 50% (50 pkt)

 

Liczba punktów w kryterium „cena netto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

 

𝑃𝑖 = [𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐶𝑖] x 50 pkt, 

gdzie:

 

Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”

Cmin– cena netto oferty najtańszej ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów, którzy spełnili warunki ofertowe

Ci – cena netto oferty badanej

 

 

 1. Termin dostawy

Punktacja oraz kryterium „termin dostawy” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

K = [𝐶ZR𝑚𝑖𝑛/𝐶ZR] x 50 pkt, 

gdzie:

 

K – Kryterium termin dostawy
CZR min – Najkrótszy termin dostawy oferty liczony jako ilość dni
CZR – Termin dostawy badanej oferty

 

 • DODATKOWE INFORMACJE I WYBÓR OFERENTA

 

Dodatkowych informacji udziela Dział Marketingu pod adresem email: marketing@goodram.com

 

Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe i będzie zawierała nazwy wszystkich oferentów, w tym nazwę wybranego wykonawcy.

W związku z tym, wszyscy oferenci biorący udział w postępowaniu poprzez swoje zgłoszenie, wyrażają zgodę na udostępnianie nazwy swojej firmy w celu upublicznienia wyników postępowania.

 

Wynik postępowania zostanie podany do informacji wnioskujących w terminie do 2 dni od zamknięcia naboru.

Zamawiający nie przewiduje trybu odwoławczego.

 

 1. ZMIANY W UMOWIE

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:

 1. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
 2. obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
 3. okoliczności siły wyższej,
 4. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

 

 • ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Wzór formularza ofertowego