Projekty


Sprawdź aktualnie prowadzone przez nas projekty oraz informacje o aktualnych przetargach na usługi dla naszej firmy.

$ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie Gamingowa ozdoba świąteczna. Konkurs jest organizowany dla fanów strony IRDM by Goodram na portalu społecznościowym Facebook na stronie https://www.facebook.com/irdm.goodram/ w terminie od dnia 01.12.2022r. do dnia 10.12.2022r.
 2. Organizatorem Konkursu jest firma Wilk Elektronik S.A. z siedzibą w Łaziskach Górnych,
  Mikołowska 42, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000068827 – dalej „Organizator”.
 3. Fundatorem nagrody w konkursie jest Organizator.
 4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane przez serwis Facebook.
 6. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie
  https://www.goodram.com/projekty

$2 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie – zwana dalej Uczestnikiem. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Polski, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy: Organizatora, a także członkowie ich rodzin. Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o prace jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Organizator zwolniony jest z pobierania oświadczeń w tym zakresie.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem.
 4. Wykonanie zadania Konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

$ 3 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Wilk Elektronik S.A. z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Mikołowska 42.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji konkursu w oparciu o następujące podstawy prawne:
 3. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą wyrażona przez wyraźne działanie potwierdzające (przystąpienie do konkursu),
 4. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. obowiązek prawny tj. rozliczenie podatku dochodowego od wartości przyznanej nagrody.
 5. Cel przetwarzania danych osobowych obejmuje wszelkie czynności niezbędne do prawidłowej realizacji konkursu w tym, w szczególności:
 6. kontakt uczestnikami w celach związanych z ich uczestnictwem w konkursie,
 7. publikacja imion i nazwisk zwycięzców,
 8. wydanie nagród,
 9. rozliczanie podatku dochodowego od wartości przyznanej nagrody,
 10. inne czynności organizacyjno-techniczne.
 11. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 12. Dane osobowe uczestników będą przechowywane do momentu zakończenia konkursu z uwzględnieniem przyjętych terminów składania i rozpatrywania reklamacji lub do momentu wycofania przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, a w zakresie rozliczeń podatkowych do 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym wystąpił obowiązek podatkowy.
 13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uczestnikom przysługują następujące prawa:
 14. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
 15. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 16. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 17. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania danych może być wykluczenie uczestnika z konkursu.
 18. Kontakt w sprawie danych osobowych: dos@goodram.com

 

$ 4 Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zadanie konkursowe.
 2. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu swojej gamingowej ozdoby świątecznej.
 3. Gamingowa ozdoba świąteczna może być zarówno rękodziełem, jak i wykorzystaniem istniejących elementów lub przedmiotów w celu stworzenia unikalnej gamingowo-świątecznej aranżacji.
 4. Odpowiedzi na zadanie konkursowe należy udzielić poprzez przesłanie zdjęcia pod postem konkursowym na facebooku IRDM by Goodram (https://www.facebook.com/irdm.goodram/).
 5. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz nad wyborem Zwycięzcy Konkursu czuwa 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.
 6. Jury zadecyduje o wyborze Laureatów.

 

$ 5 Nagrody w Konkursie

 1. Nagrodą w konkursie jest zestaw nagród, w skład którego wchodzą:
  • Naklejki IRDM
  • Koszulka IRDM
  • Workoplecak IRDM
  • SSD IRDM PRO 2,5” 512GB

o łącznej wartości jednego zestawu wynoszącej 403,16 zł brutto. Organizator wytypuje 3 zwycięzców. Każdy zwycięzca otrzyma 1 (jeden) zestaw, czyli po jednej sztuce ww. zestawu.

 1. Łączna wartość Nagród w Konkursie wynosi 1209,48 (słownie: tysiąc dwieście dziewięć 48/100 groszy). Wszystkie nagrody w Konkursie zwane są w niniejszym regulaminie „Nagrodami”.
 2. Jeden Uczestnik, bez względu na ilość zgłoszonych prac, może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę.
 3. Organizator przyznaje Laureatom dodatkową nagrodę w formie pieniężnej w wysokości odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości nagród rzeczowych. Kwota ta nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, lecz przeznaczona jest do zapłaty należnego podatku dochodowego od wartości nagrody, obciążającego wygrywające osoby („ubruttowienie nagrody”) zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 t.j.).
 4. Organizator, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 4 powyżej, jest odpowiedzialny za pobór
  i odprowadzenie do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród w wysokości 10%.
 5. Pobranie przez Organizatora ze strony przewoźnika potwierdzenia doręczenia przesyłki będzie równoznaczne ze zgodą Uczestnika na przyjęcie nagrody w postaci zestawu opisanego w § 5 ust. 1 wraz z dodatkowym świadczeniem pieniężnym o łącznej wartości 447,96 zł oraz wyrażeniem przez Uczestnika zgody na potrącenie podatku z wartości dodatkowego świadczenia pieniężnego.

 

$ 6 Wybór zwycięzcy

 1. Zwycięzcami zostaną uczestnicy konkursu, którzy wykonają zadanie konkursowe, które polega na stworzeniu gamingowej ozdoby świątecznej.
 2. Wyłonienie Laureatów Konkursu nastąpi podczas posiedzenia Jury.
 3. Jury dokona, w zależności od ilości przesłanych projektów i ich oceny, wyboru maksymalnie 3 Laureatów spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia jego zakończenia. Organizator zastrzega możliwość wybrania mniejszej ilości Laureatów, jeśli zgłoszone pracę nie będą spełniać kryteriów punktowych lub gdy Uczestnicy podejmą działania sprzeczne
  z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 4. Ocena ma charakter uznaniowy. Oceniając przesłane przez Uczestników Odpowiedzi, Jury bierze pod uwagę kryterium: Kreatywność i zgodność z tematyką (święta): 0-20pkt. Punkty przyznaje Jury według własnego uznania.
 5. Autorzy 3 najciekawszych prac zostaną umieszczeni na liście Laureatów, według kolejności alfabetycznej. Lista Laureatów zostanie opublikowana w osobnym poście na fanpageu IRDM by GOODRAM, nie później niż 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu tj. do dnia 20.12.2022r.

$ 7 Powiadomienie o wygranej, weryfikacja prawa do nagrody

 1. Zwycięzca w celu odebrania nagrody jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi na adres konkurs@goodram.com danych osobowych niezbędnych do wysłania nagrody (tj. Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.
 2. Brak przesłania danych zgodnie z ust. 1 w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników
  w Konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.
 3. W przypadku rezygnacji z odbioru nagrody przez Zwycięzcę, Jury Konkursu wybierze kolejnego Zwycięzcę spośród Uczestników Konkursu.
 4. Nagroda przyznana w Konkursie zostanie wysłana pocztą na wskazany przez Uczestnika adres w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania danych, o którym mowa w ust. 1.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli żadna z proponowanych odpowiedzi nie będzie spełniała walorów estetycznych i zasad kultury.

 

$ 8 Prawa autorskie

Z chwilą doręczenia pracy konkursowej Organizatorowi, Organizator uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:

  1. wykorzystania na profilu Organizatora w mediach społecznościowych, w celu promowania Organizatora;
  2. wykorzystania na stronie internetowej Organizatora.
 1. Z chwilą przyznania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy, zwanej dalej utworem na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym z zastosowaniem technik poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach elektrycznych, zapisu multimedialnego;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
   a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci np. na stronie internetowej Organizatora, na profilu Organizatora w mediach społecznościowych;
  4. w zakresie rozpowszechniania utworu – wprowadzenie do pamięci komputera lub innych urządzeń służących do przetwarzania danych;
 2. Z chwilą przyznania nagrody Uczestnik nie będzie miał uprawnień do korzystania w jakikolwiek sposób z utworu i wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworu przez Organizatora lub przez inne podmioty przez niego wskazane.
 3. Z chwilą przyznania nagrody Uczestnik wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora lub przez inne podmioty przez niego wskazane wszelkich zmian i modyfikacji w utworze, i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do utworu, a w szczególności prawa do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania oraz prawa nadzoru nad korzystaniem z utworu.

$ 8 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listownie na adres Organizatora wskazany w § 1 pkt 2, w czasie trwania Konkursu lub w terminie do dnia 27.12.2022 (w przypadku zgłoszenia reklamacji listownie decydująca w zakresie powyższego terminu jest data stempla pocztowego).
 2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie.
  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika (do korespondencji), dopisek „KONKURS”jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony na adres podany
  w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty jej rozpatrzenia.

$ 9 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • Treści publikowane przez Uczestników Konkursu.
  • Podanie przez Zwycięzcę Konkursu nieprawidłowych danych, uniemożliwiających kontakt z Uczestnikiem i/lub przekazanie nagrody.
  • Niepodanie przez Zwycięzcę w terminie informacji potrzebnych do przesłania nagrody.
  • Niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie przez Uczestników zasad Konkursu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.

 

Pliki do pobrania
Format Rozmiar Plik
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych PDF MB

 

$1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „10.000 POLUBIEŃ!”. Konkurs jest organizowany dla fanów strony GOODRAM na portalu społecznościowym Facebook na stronie https://www.facebook.com/goodram.memory/ w terminie od dnia 25.05.2022 do dnia 05.06.2022.
 2. Organizatorem Konkursu jest firma Wilk Elektronik S.A. z siedzibą w Łaziskach Górnych,
  Mikołowska 42, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000068827 – dalej „Organizator”.
 3. Fundatorem nagrody w konkursie jest Organizator.
 4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz nad wyborem Zwycięzcy Konkursu czuwa 2-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.
 5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 6. Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
 7. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie
  https://www.goodram.com/projekty

$2 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie – zwana dalej Uczestnikiem. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Polski, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin. Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Organizator zwolniony jest z pobierania oświadczeń w tym zakresie.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem.
 4. Wykonanie zadania Konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania i odesłania na adres organizatora skanu oświadczenia pokonkursowego.

$3 Dane osobowe i prawa autorskie

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. W momencie przystąpienia do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców przez Wilk Elektronik S.A., w tym na publikację danych w zakresie imienia i nazwiska na profilu GOODRAM.MEMORY pod adresem: https://www.facebook.com/goodram.memory/w przypadku wygrania w Konkursie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
 3. W momencie przystąpienia do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie dostarczonej Odpowiedzi konkursowej na profilu Organizatora w mediach społecznościowych w osobnym poście, w tym celu będą publikowane dane z zakresu imienia i nazwiska Uczestnika.
 4. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem ww. publikacji danych w zakresie imienia i nazwiska w przypadku wygrania w Konkursie. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.
 5. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w konkursach zewnętrznych. do czasu zakończenia okresu przetwarzania reklamacji, określonych w §8 Regulaminu. Wszelkich informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem dos@goodram.com.

$4 Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zadanie konkursowe.
 2. Zadanie konkursowe polega na: uzasadnieniu w 10 słowach za co lubisz markę GOODRAM. Za słowa uważa się również spójniki zdań.
 3. O wyborze Laureatów zadecyduje dwuosobowe jury wybrane przez Organizatora Konkursu.
 4. Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu pod postem konkursowym dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/goodram.memory/.
 5. 10 wybranych odpowiedzi zostanie nagrodzonych, a ich autorzy otrzymają Nagrodę.

$5 Nagrody w Konkursie

 1. Nagrodą gwarantowaną w konkursie jest karta pamięci microSD M2AA o pojemności 128GB wraz z adapterem oraz zestawem upominkówo łącznej wartości brutto 91,78 zł, zwana dalej Nagrodą. Organizator wytypuje 10 zwycięzców. Każdy zwycięzca otrzyma 1 (jedną) nagrodę, czyli po 1 (jednej) sztuce: karty pamięci microSD 128GB wraz z adapterem oraz zestawem upominków.
 2. Łączna wartość Nagród w Konkursie wynosi 917,80 zł (słownie: dziewięćset siedemnaście złotych i 80/100 groszy). Wszystkie nagrody w Konkursie zwane są w niniejszym regulaminie „Nagrodami”.
 3. Jeden Uczestnik, bez względu na ilość zgłoszonych komentarzy, może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę.
 4. Organizator przyznaje Laureatom dodatkową nagrodę w formie pieniężnej w wysokości odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości nagród rzeczowych. Kwota ta nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, lecz przeznaczona jest do zapłaty należnego podatku dochodowego od wartości nagrody, obciążającego wygrywające osoby („ubruttowienie nagrody”) zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 t.j.).
 5. Organizator, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 5 powyżej, jest odpowiedzialny za pobór i odprowadzenie do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród w wysokości 10%.

$6 Wybór zwycięzcy

 1. Zwycięzcami zostaną Uczestnicy Konkursu, którzy wykonają zadanie konkursowe, które polega na: uzasadnieniu w 10 słowach za co lubisz markę GOODRAM, a odpowiedź zamieszczą w komentarzu pod postem konkursowym.
 2. Nad prawidłowością̨ przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie Jury powołane przez Organizatora, składające się̨ z dwóch przedstawicieli Organizatora (dalej jako „Jury”).
 3. Wyłonienie Laureatów Konkursu nastąpi podczas posiedzenia Jury.
 4. Jury dokona, w zależności od ilości przesłanych odpowiedzi ich oceny, wyboru maksymalnie 10 Laureatów spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia jego zakończenia. Organizator zastrzega możliwość wybrania mniejszej ilości Laureatów, jeśli zgłoszone pracę nie będą spełniać kryteriów punktowych lub gdy Uczestnicy podejmą działania sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 5. Ocena ma charakter uznaniowy. Oceniając przesłane przez Uczestników Odpowiedzi, Jury bierze pod uwagę kryterium: Kreatywność i oryginalność: 0-10pkt. Punkty przyznaje Jury według własnego uznania.
 6. Autorzy 10 najciekawszych odpowiedzi zostaną umieszczeni na liście Laureatów, według kolejności alfabetycznej. Lista laureatów zostanie opublikowana w osobnym poście na fanpage’u GOODRAM nie później niż do dnia 17.06.2022.

$7 Powiadomienie o wygranej, weryfikacja prawa do nagrody

 1. Zwycięzca w celu odebrania nagrody jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi na adres konkurs@goodram.com lub w wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook na stronie https://www.facebook.com/goodram.memory/ danych osobowych niezbędnych do wysłania nagrody (tj. Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.
 2. Brak przesłania danych , o którym mowa w §7 pkt 1  w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników w Konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.
 3. W przypadku rezygnacji z odbioru nagrody przez Zwycięzcę, Jury Konkursu wybierze kolejnego Zwycięzcę spośród Uczestników Konkursu.
 4. Nagroda przyznana w Konkursie zostanie wysłana pocztą na wskazany przez Uczestnika adres w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymaniadanych , o którym mowa w § 7 pkt 1.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli żadna z proponowanych odpowiedzi nie będzie spełniała walorów zasad kultury.

$8 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listownie na adres Organizatora wskazany w § 1 pkt 2, w czasie trwania Konkursu lub w terminie do dnia 25.06.2022 (w przypadku zgłoszenia reklamacji listownie decydująca w zakresie powyższego terminu jest data stempla pocztowego).
 2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie.
  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika (do korespondencji), dopisek „KONKURS”jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony na adres podany
  w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty jej rozpatrzenia.

$9 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • Treści publikowane przez Uczestników Konkursu.
  • Podanie przez Zwycięzcę Konkursu nieprawidłowych danych, uniemożliwiających kontakt z Uczestnikiem i/lub przekazanie nagrody.
  • Niepodanie przez Zwycięzcę w terminie informacji potrzebnych do przesłania nagrody.
  • Niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie przez Uczestników zasad Konkursu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.

 

Pliki do pobrania
Format Rozmiar Plik
REGULAMIN KONKURSU „10.000 POLUBIEŃ!” PDF MB
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PDF MB

REGULAMIN KONKURSU JUBILEUSZOWEGO pod tytułem „Twój wymarzony produkt od GOODRAM”

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie Jubileuszowym „Twój wymarzony produkt od GOODRAM”, organizowanym na terenie całej Polski, zwanym dalej Konkursem. Konkurs jest organizowany na oficjalnej stronie internetowej goodram.com i skierowany do klientów oraz fanów marki GOODRAM.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.10.2021, a kończy się w dniu 12.11.2021. Nagrody w konkursie wydawane są do dnia 30.11.2021.
 3. Organizatorem Konkursu jest firma Wilk Elektronik S.A. z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Mikołowska 42, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000068827 zwana dalej „Organizatorem”).
 1. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz nad wyborem Zwycięzcy Konkursu czuwa 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie goodram.com\projekty
 • 2. CELE KONKURSU:
 1. Promocja 30. Jubileuszu firmy, gdyż do wygrania będzie 30 naszych produktów.
 2. Promocja produktów premierowych, gdyż do wygrania będą m.in.: IRDM DDR4 IRDM, UME CARE.
 3. Promocja marki GOODRAM, gdyż zadanie konkursowe polega na przesłaniu projektu w formie graficznej bądź opisowej w odpowiedzi na: Twój wymarzony produkt od GOODRAM.
 4. Promocja konkursu w mediach społecznościowych, która pozytywnie wpłynie na zasięg postów, wzrost obserwujących i aktywność użytkowników.
 • 3. Warunki uczestnictwa:
 1.  Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie – zwana dalej Uczestnikiem. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Polski, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 1. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy: Organizatora, a także członkowie ich rodzin. Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o prace jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Organizator zwolniony jest z pobierania oświadczeń w tym zakresie.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem.
 3. Wykonanie zadania Konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zapoznał się
  z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania
  i odesłania na adres organizatora skanu oświadczenia pokonkursowego.
 • 4. Dane osobowe i prawa autorskie:
 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. W momencie przystąpienia do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców przez Wilk Elektronik S.A., w tym na publikację danych w zakresie imienia i nazwiska na oficjalnym fanpage’u GOODRAM na Facebooku – https://www.facebook.com/goodram.memory/ oraz stronie internetowej goodram.com w celu ogłoszenia Zwycięzców Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
 3. W momencie przystąpienia do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie dostarczonej Odpowiedzi konkursowej na profilu Organizatora w mediach społecznościowych w osobnym poście, w tym celu nie będą publikowane dane z zakresu imienia i nazwiska Uczestnika.
 4. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem ww. publikacji danych w zakresie imienia i nazwiska w przypadku wygrania w Konkursie. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.
 5. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia okresu przetwarzania reklamacji, określonych w §6 Regulaminu. Wszelkich informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem dos@goodram.com.
 • 5. Zasady uczestnictwa:
 1. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać zadanie konkursowe oraz wypełnić kartę zgłoszenia, która dostępna jest na stronie www.goodram.com/projekty/.
 2. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu wymarzonego produktu od GOODRAM.
 3. Projekt wymarzonego produktu od Goodram może być wykonany DOWOLNĄ techniką, w tym m.in.: Grafika komputerowa, Rysunek, Malunek, Rzeźba, Opis, Film video, Wizualizacja, Baner, Kolaż, Scrapbooking, Prezentacja, Opis, Fotografia i inne.
 4. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien dokonać zgłoszenia swojego udziału w Konkursie. Pracę konkursową wraz z własnoręcznie podpisaną kartą zgłoszenia należy przesłać do Organizatora w następujący sposób:
  1. na adres Organizatora, podany w1 pkt 3 albo
  2. na adres konkurs@goodram.com – jeśli forma w jakiej praca została wykonana to umożliwia; w temacie wiadomości należy podać nazwę konkursu podaną w § 4 ust. 2.
 • 6. Nagrody w Konkursie:
 1. W niniejszym Konkursie przewidziano 30 następujących nagród o łącznej wartości 9089,58 zł brutto:
  1. 12 sztuk UME 3 ECO 128GB, gdzie każda ze sztuk ma wartość 54,12 zł brutto,
  2. 9 sztuk DDR4 IRDM PRO RGB 2x8GB, gdzie każda ze sztuk ma wartość 409,28 zł brutto,
  3. 6 sztuk SSD EXTERNAL HX100 1TB, gdzie każda ze sztuk ma wartość 630,99 zł brutto,
  4. 3 sztuki microSD IRDM A2 512GB, gdzie każda ze sztuk ma wartość 323,55 zł brutto.
 2. Łączna wartość Nagród w Konkursie wynosi 9089,58 (słownie: dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złote i pięćdziesiąt osiem groszy). Wszystkie nagrody w Konkursie zwane są w niniejszym regulaminie „Nagrodami”.
 3. Jeden Uczestnik, bez względu na ilość zgłoszonych prac konkursowych, może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę.
 4. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego ani do przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
 5. Organizator przyznaje Laureatom dodatkową nagrodę w formie pieniężnej w wysokości odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości nagród rzeczowych. Kwota ta nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, lecz przeznaczona jest do zapłaty należnego podatku dochodowego od wartości nagrody, obciążającego wygrywające osoby („ubruttowienie nagrody”) zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 t.j.).
 6. Organizator, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 5 powyżej, jest odpowiedzialny za pobór i odprowadzenie do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród w wysokości 10%.
 • 7. Wybór zwycięzcy:
 1. Nad prawidłowością̨ przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora/Fundatora (dalej jako „Komisja Konkursowa”).
 2. Wyłonienie Laureatów Konkursu nastąpi podczas posiedzeń Komisji Konkursowej.
 3. Komisja Konkursowa w trakcie swoich posiedzeń dokona, w zależności od ilości przesłanych projektów i ich oceny, wyboru maksymalnie 30 Laureatów spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia jego zakończenia. Organizator zastrzega możliwość wybrania mniejszej ilości Laureatów, jeśli zgłoszone pracę nie będą spełniać kryteriów punktowych lub gdy Uczestnicy podejmą działania sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 4. Ocena ma charakter uznaniowy. Oceniając przesłane przez Uczestników Odpowiedzi, Komisja Konkursowa bierze pod uwagę kryterium:
  1. Kreatywność i oryginalność: 0-25pkt,
  2. Forma: 0-25pkt.
 5. Punktacja Projektu:
  1. Minimalna ocena pracy wynosi 0pkt,
  2. Maksymalna ocena pracy wnioski 50pkt.
 6. Autorzy 30 najlepszych zgłoszonych Projektów zostaną umieszczeni na liście Laureatów, według kolejności ich wyboru poczynając od najwyżej punktowanego Projektu do najniżej punktowanego Projektu. Punkty przyznaje Komisja Konkursowa według własnego uznania; punkty sumują się.
 • 8. Powiadomienie o wygranej, weryfikacja prawa do nagrody:
 1. Wyłonienie zwycięzców nastąpi nie później niż do 10 dni roboczych po dacie zakończenia Konkursu poprzez wybranie przez Jury 30 najciekawszych Projektów, zgodnie z kryteriami wskazanymi w § 4 ust. 4.
 2. W ciągu 10 dni roboczych od dnia wybrania zwycięzców. Laureat, za pośrednictwem wiadomości mailowej wysłanej przez Organizatora z adresu: konkurs@goodram) na adres mailowy, z którego dokonano zgłoszenia lub w przypadku zgłoszenia dokonanego pocztą na adres mailowy podany w karcie zgłoszenia, zostanie poinformowany o swojej wygranej.
 3. W ciągu 10 dni roboczych na stronie goodram.com oraz oficjalnym fanpage’u https://www.facebook.com/goodram.memory/ zostaną również ogłoszeni zwycięzcy.
 4. W przypadku rezygnacji z odbioru nagrody przez Zwycięzcę, Jury Konkursu wybierze kolejnego Zwycięzcę spośród Uczestników Konkursu. Rezygnację z odbioru nagrody należy przesłać do Organizatora na adres konkurs@goodram.com.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania żadnej nagrody, jeśli żadna z proponowanych odpowiedzi nie będzie spełniała walorów estetycznych i zasad kultury.
 • 9. Wydanie nagród w konkursie:
 1. Nagrody zostaną wysłanie przesyłką kurierską na wskazane przez Laureatów w karcie zgłoszenia adresy korespondencyjne.
 2. Ostateczna data wysłania Nagród w Konkursie to 03.12.2021.
 • 10. Procedura postępowania reklamacyjnego:
  1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listownie na adres Organizatora bądź w formie mailowej na adres konkurs@goodram.com w czasie trwania Konkursu lub w terminie do dnia 29.11.2021 (w przypadku zgłoszenia reklamacji listownie decydująca w zakresie powyższego terminu jest data stempla pocztowego). Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również̇ dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie w zakresie sposobu załatwienia reklamacji przez Organizatora.
  2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony na adres podany
   w reklamacji w terminie 14 dni roboczych od daty jej rozpatrzenia.
  3. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu Konkursu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.
 • 11. postanowienia końcowe:
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Treści publikowane przez Uczestników Konkursu.
  2. Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawidłowych danych, uniemożliwiających kontakt z Uczestnikiem i/lub przekazanie nagrody. Nieprzestrzeganie przez Uczestników zasad Konkursu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.
Pliki do pobrania
Format Rozmiar Plik
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PDF MB
ANEKS DO REGULAMINU KONKURSU PDF MB

REGULAMIN KONKURSU „Co robisz eko dla świata?”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Co robisz eko dla świata”. Konkurs jest organizowany dla fanów strony GOODRAM na portalu społecznościowym Facebook na stronie https://www.facebook.com/goodram.memory/ w terminie od dnia 29.10.2020 od godz. 11:30 do dnia 30.10.2020 do godz. 11:30
 2. Organizatorem Konkursu jest firma Wilk Elektronik S.A. z siedzibą w Łaziskach Górnych,
  ul. Mikołowska 42, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000068827 – dalej „Organizator”.
 3. Fundatorem nagrody w konkursie jest Organizator.
 4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz nad wyborem Zwycięzcy Konkursu czuwa 2-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.
 5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 6. Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
 7. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny nastronie
  https://www.goodram.com/projekty

§2. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w  niniejszym  Regulaminie  –  zwana dalej Uczestnikiem.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Polski, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny.
 4. Warunkiem udziału jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem. Wykonanie zadania konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zapoznał się on z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania i odesłania na adres organizatora skanu oświadczenia pokonkursowego.

§3. Dane osobowe i prawa autorskie

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  W momencie przystąpienia do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców przez Wilk Elektronik S.A., w tym na publikację danych w zakresie imienia i nazwiska na profilu GOODRAM.MEMORY pod adresem: https://www.facebook.com/goodram.memory/ w przypadku wygrania w Konkursie. Podanie danych jest dobrowolne,  ale niezbędne do udziału w Konkursie.
 2. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem ww. publikacji danych w zakresie imienia i nazwiska w przypadku wygrania w Konkursie. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.
 3. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia okresu przetwarzania reklamacji, określonych w §6 Regulaminu.
 4. Wszelkich informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem dos@goodram.com.

§4. Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w należy odpowiedzieć na pytanie „Co robisz eko dla świata?”. Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu pod postem konkursowym. 5 wybranych odpowiedzi będzie nagrodzonych, ich autorzy otrzymają nowy produkt marki Goodram, pamięć USB UME Eco Friendly 32GB

§5.  Nagrody

 1. Nagrodą gwarantowaną w konkursie jest pamięć USB 1 szt. USB UME3 o pojemności 32GB, o wartości 23 zł brutto, opakowane w pudełko o wartości 0,60 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 11,1111% wartości każdego USB. Nagroda pieniężna nie będzie jednak wypłacona zwycięzcy, lecz Organizator przekaże kwotę nagrody pieniężnej w odpowiedniej wysokości bezpośrednio do Urzędu Skarbowego tytułem należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Organizator wytypuje 5 zwycięzców. Każdy zwycięzca otrzyma 1 (jedną) nagrodę, czyli 1 (jedną) sztukę USB.
 2. Wybór zwycięzcy:

2.1.  Zwycięzcami zostaną uczestnicy konkursu, którzy najciekawiej odpowiedzą na konkursowe pytanie, a odpowiedź zamieszczą w komentarzu pod postem konkursowym. O wyborze zwycięzców zadecyduje dwuosobowe jury wybrane przez Organizatora Konkursu.

2.2. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi nie później niż w następnym dniu roboczym po dacie zakończenia konkursu poprzez wybranie przez Jury 5 najciekawszych udzielonych odpowiedzi na pytanie konkursowe.

2.3. Wyniki zostaną ogłoszone w terminie nie później niż 3 dni od zakończenia konkursu, w osobnym poście.

2.4. Zwycięzca w celu odebrania nagrody jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi na adres konkurs@goodram.com danych osobowych niezbędnych do wysłania nagrody (tj. Imię i nazwisko, adres zamieszkania) w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.

2.5. Brak potwierdzenia, o którym mowa w § 5 pkt 2.4  w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia wyników
w Konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.

2.6. W przypadku rezygnacji z odbioru nagrody przez Zwycięzcę, Jury Konkursu wybierze kolejnego Zwycięzcę  spośród  Uczestników  Konkursu.

2.7. Nagroda przyznana w Konkursie zostanie wysłana pocztą na wskazany przez Uczestnika adres
w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w § 5 pkt 2.4.

2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli żadna z proponowanych odpowiedzi nie będzie spełniała walorów estetycznych i zasad kultury.

§6. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listownie na adres Organizatora wskazany w § 1 pkt 2, w czasie trwania Konkursu lub w terminie do dnia 30.10.2020 r. (w przypadku zgłoszenia reklamacji listownie decydująca w zakresie powyższego terminu jest data stempla pocztowego).
 2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie.
  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika (do korespondencji), dopisek „Co robisz eko dla świata?” jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony na adres podany
  w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty jej rozpatrzenia.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1.1. Treści publikowane przez Uczestników Konkursu.

1.2. Podanie przez Zwycięzcę Konkursu nieprawidłowych danych, uniemożliwiających kontakt z Uczestnikiem i/lub przekazanie nagrody.

1.3. Niepodanie przez Zwycięzcę w terminie informacji potrzebnych do przesłania nagrody.

1.4. Niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie przez Uczestników zasad Konkursu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.

Miło nam poinformować, że Wilk Elektronik SA pozyskał wsparcie PARP w ramach Poddziałania 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand na promocję marki GOODRAM na rynkach zagranicznych.

Dzięki wsparciu ze środków publicznych w ramach konkursu Go to brand marka GOODRAM może brać udział w targach zagranicznych związanych z branżą elektroniczną.

Planowane efekty projektu to wsparcie promocji produktów marki GOODRAM oraz rozwój działalności eksportowej firmy, w tym zawarcie zagranicznych kontraktów handlowych.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 766 600,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych 00/100), natomiast wkład Funduszy Europejskich to 459 960,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Nazwij USB”. Konkurs jest organizowany dla fanów strony GOODRAM na portalu społecznościowym Facebook na stronie https://www.facebook.com/goodram.memory/w terminie od dnia 14.01.2020 od godz. 12:00 do dnia 21.01.2020 do godz. 14:00
  2. Organizatorem Konkursu jest firma Wilk Elektronik S.A. z siedzibą w Łaziskach Górnych,
  ul. Mikołowska 42, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000068827 – dalej „Organizator”.
  3.Fundatorem nagrody w konkursie jest Organizator.
  4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz nad wyborem Zwycięzcy Konkursu czuwa 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.
  5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
  6. Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązanez serwisem Facebook.
  7.W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie https://www.facebook.com/goodram.memory oraz https://www.goodram.com/

§ 2. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie – zwana dalej Uczestnikiem.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Polski, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny.
  4. Warunkiem udziału jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem. Wykonanie zadania konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne
  z oświadczeniem, iż zapoznał się on z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Zwycięzca zobowiązany jest to podpisania i odesłania na adres organizatora skanu oświadczenia pokonkursowego.

§ 3. Dane osobowe i prawa autorskie

Administratorem danych osobowych jest Organizator.
W momencie przystąpienia do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców przez Wilk Elektronik S.A., w tym na publikację danych w zakresie imienia i nazwiska na profilu GOODRAM.MEMORY pod adresem: https://www.facebook.com/goodram.memory/ w przypadku wygrania w Konkursie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem ww. publikacji danych w zakresie imienia i nazwiska w przypadku wygrania w Konkursie. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.
Dane uczestników konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia okresu przetwarzania reklamacji, określonych w § 6 Regulaminu.

Wszelkich informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem dos@goodram.com.

§ 4. Zasady Konkursu

Aby wziąć udział w należy odpowiedzieć na pytanie „Nazwij USB”, czyli wymyślić imię dla memowego bohatera Facebooka marki Goodram. Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu pod postem konkursowym.

§ 5. Nagrody

1.Nagrodą gwarantowaną w konkursie jest pamięć USB 1 szt. USB UCL3-0320K0BLX o pojemności 32GB, ze świątecznym nadrukiem, zapakowane w pudełka ozdobne PUDUSB-KR2 o wartości 25 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 11,1111% wartości każdego USB. Nagroda pieniężna nie będzie jednak wypłacona zwycięzcy, lecz Organizator przekaże kwotę nagrody pieniężnej w odpowiedniej wysokości bezpośrednio do Urzędu Skarbowego tytułem należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Organizator wytypuje 1 zwycięzcę, który otrzyma 1 (jedną) nagrodę, czyli 1 (jedną) sztukę USB.

2.Wybór zwycięzcy:
2.1. Zwycięzcą zostanie uczestnik konkursu, który udzieli najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

2.2. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi nie później niż w następnym dniu roboczym po dacie zakończenia konkursu poprzez wybranie przez Jury 1 najbardziej kreatywnej i najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
2.3. Wyniki zostaną ogłoszone w terminie nie później niż 3 dni od zakończenia konkursu, pod postem konkursowym.

2.4. Zwycięzca w celu odebrania nagrody jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi na adres konkurs@goodram.com danych osobowych niezbędnych do wysłania nagrody (tj. Imię i nazwisko, adres zamieszkania) w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.
2.5. Brak potwierdzenia, o którym mowa w § 5 pkt 2.4 w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia wyników
w Konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.
2.6. W przypadku rezygnacji z odbioru nagrody przez Zwycięzcę, Jury Konkursu wybierze kolejnego Zwycięzcę spośród Uczestników Konkursu.
2.7. Nagroda przyznana w Konkursie zostanie wysłana pocztą na wskazany przez Uczestnika adres
w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w § 5 pkt 2.4.

2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody, jeśli żadna z proponowanych odpowiedzi nie będzie spełniała walorów estetycznych i zasad dobrego smaku.

§ 6. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listownie na adres Organizatora wskazany w § 1 pkt 2, w czasie trwania Konkursu lub w terminie do dnia 31.01.2020 r. (w przypadku zgłoszenia reklamacji listownie decydująca w zakresie powyższego terminu jest data stempla pocztowego).
  2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie.
  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika (do korespondencji), dopisek „Nazwij USB” jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  3. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
  4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony na adres podany
  w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty jej rozpatrzenia.

§ 7. Postanowienia końcowe

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1.1. Treści publikowane przez Uczestników Konkursu.
1.2. Podanie przez Zwycięzcę Konkursu nieprawidłowych danych, uniemożliwiających kontakt
z Uczestnikiem i/lub przekazanie nagrody.

1.3. Niepodanie przez Zwycięzcę w terminie informacji potrzebnych do przesłania nagrody.
1.4. Niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie przez Uczestników zasad Konkursu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019

 

 

Zakup jest planowany w Projekcie, w ramach Poddziałania 3.3.3
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

I. ZAMAWIAJĄCY

WILK ELEKTRONIK S.A.
43-173 Łaziska Górne
Mikołowska 42
NIP: 6462441581
REGON: 276675936

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności

III. KOD CPV

79810000-5 – Usługi drukowania

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KATALOG

format : 20x20cm
zadruk : 4/4 cmyk
papier : okładka kreda 250g błysk , środek kreda 135 g mat
wykończenie : szycie zeszytowe
objętość : 24 = 20 stron środka + 4 strony okładki
ilość : 500 szt

Celem zamówienia jest zakup usługi na druk oraz dostawę katalogów produktowych firmy Wilk Elektronik i produkowanej przez nią marki GOODRAM na targi IFA 2019.

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Oferta musi zostać przygotowana na załączniku (załącznik nr 1) dołączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna być kompletna. Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferenta.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert: 16.08.2019 r. do godz. 15:00
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres: bpanek@goodram.com lub
 • poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
  WILK ELEKTRONIK S.A.
  43-173 Łaziska Górne
  Mikołowska 42

3. Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Szczegółowych informacji udziela:
Beata Panek, email: bpanek@goodram.com, telefon: +48 32 7369054

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 • Zamawiający dostarczy Wykonawcy, drogą elektroniczną projekt katalogu najpóźniej w dniu 23.08.2019 do godziny 16:00,
 • Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie do 30.08.2019 do godziny 14:00, do siedziby zamawiającego.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 • zachowania terminu realizacji wydruku katalogów tj. wydrukowane katalogi muszą zostać dostarczone zamawiającemu do 30.08.2019 do godziny 14:00,
 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji podobnych projektów lub dostaw,
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej (w przypadku zwycięstwa wymagana udokumentowanie),
 • zapytanie skierowane jest do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych posiadających działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS),
 • posiadania aktualnej i opłaconej polisy ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności.

VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność (split payment) na podstawie faktury VAT z terminem 14 dni roboczych.

IX. WYKLUCZENIA

Z udziału w postępowaniu na wybór dostawcy w projekcie wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

X. OCENA OFERENTA

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena NETTO 100% (100 pkt)

Liczba punktów w kryterium „cena netto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

 ?? = [????/??] x 100 pkt, 

gdzie:
Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”
Cmin– cena netto oferty najtańszej ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów, którzy spełnili warunki ofertowe
Ci – cena netto oferty badanej

DODATKOWE INFORMACJE I WYBÓR OFERENTA

Dodatkowych informacji udziela Beata Panek pod adresem email: bpanek@goodram.com

Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe i będzie zawierała nazwy wszystkich oferentów, w tym nazwę wybranego wykonawcy.

W związku z tym, wszyscy oferenci biorący udział w postępowaniu poprzez swoje zgłoszenie, wyrażają zgodę na udostępnianie nazwy swojej firmy w celu upublicznienia wyników postępowania.

Wynik postępowania zostanie podany do informacji wnioskujących w terminie do 2 dni roboczych od zamknięcia naboru.

Zamawiający nie przewiduje trybu odwoławczego.

ZMIANY W UMOWIE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:

 • uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
 • obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
 • okoliczności siły wyższej,
 • zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.

ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego

 

Po przeanalizowaniu otrzymanych ofert dokonano oceny oraz wyboru oferenta:

MEDIAEVENT SP. Z O. O.
Ul. Zakopiańska 72, 31-418 Kraków

Wybrany oferent spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił korzystną ofertę na całość zamówienia.

 

 

Pliki do pobrania
Format Rozmiar Plik
Wzór formularza ofertowego PDF MB

1. Postanowienia ogólne

1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Ile USB widzisz”. Konkurs jest organizowany dla fanów strony GOODRAM na portalu społecznościowym Facebook na stronie https://www.facebook.com/goodram.memory/ w terminie od dnia 01.10.2020 od godz. 12:00 do dnia 02.10.2020 do godz. 11:00
2. Organizatorem Konkursu jest firma Wilk Elektronik S.A. z siedzibą w Łaziskach Górnych,
ul. Mikołowska 42, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000068827 – dalej „Organizator”.
3. Fundatorem nagrody w konkursie jest Organizator.
4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz nad wyborem Zwycięzcy Konkursu czuwa 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.
5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
6. Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązanez serwisem Facebook.
7. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie
www.goodram.com/projekty/

2. Warunki uczestnictwa

1.Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie – zwana dalej Uczestnikiem.
2.Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Polski, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
3.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny.
4. Warunkiem udziału jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem. Wykonanie zadania konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zapoznał się on z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Zwycięzca zobowiązany jest to podpisania i odesłania na adres organizatora skanu oświadczenia pokonkursowego.

3. Dane osobowe i prawa autorskie

Administratorem danych osobowych jest Organizator.
W momencie przystąpienia do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców przez Wilk Elektronik S.A., w tym na publikację danych w zakresie imienia i nazwiska na profilu GOODRAM.MEMORY pod adresem: https://www.facebook.com/goodram.memory/ w przypadku wygrania w Konkursie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem ww. publikacji danych w zakresie imienia i nazwiska w przypadku wygrania w Konkursie. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.
Dane uczestników konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia okresu przetwarzania reklamacji, określonych w § 6 Regulaminu.

Wszelkich informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem dos@goodram.com.

4. Zasady Konkursu

Aby wziąć udział w należy odpowiedzieć na pytanie „Ile USB widzisz?”, czyli wskazać prawidłową liczbę USB znajdujących się fotografii. Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu pod postem konkursowym.

5. Nagrody

1.Nagrodą gwarantowaną w konkursie jest pamięć USB 1 szt. USB ODA 3 o pojemności 16GB, wersja limitowana, o wartości 25 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 11,1111% wartości każdego USB. Nagroda pieniężna nie będzie jednak wypłacona zwycięzcy, lecz Organizator przekaże kwotę nagrody pieniężnej w odpowiedniej wysokości bezpośrednio do Urzędu Skarbowego tytułem należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Organizator wytypuje 10 zwycięzców. Każdy zwycięzca otrzyma 1 (jedną) nagrodę, czyli 1 (jedną) sztukę USB.
2.Wybór zwycięzcy:
2.1. Zwycięzcami zostaną uczestnicy konkursu, którzy najszybciej odpowiedzą prawidłowo na konkursowe pytanie, odpowiedź zamieszczą w komentarzu pod postem konkursowym.
2.2. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi nie później niż w następnym dniu roboczym po dacie zakończenia konkursu poprzez wybranie przez Jury 10 najszybciej udzielonych odpowiedzi na pytanie konkursowe.
2.3. Wyniki zostaną ogłoszone w terminie nie później niż 3 dni od zakończenia konkursu, pod postem konkursowym.
2.4. Zwycięzca w celu odebrania nagrody jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi na adres konkurs@goodram.com danych osobowych niezbędnych do wysłania nagrody (tj. Imię i nazwisko, adres zamieszkania) w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.
2.5. Brak potwierdzenia, o którym mowa w § 5 pkt 2.4 w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia wyników
w Konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.
2.6. W przypadku rezygnacji z odbioru nagrody przez Zwycięzcę, Jury Konkursu wybierze kolejnego Zwycięzcę spośród Uczestników Konkursu.
2.7. Nagroda przyznana w Konkursie zostanie wysłana pocztą na wskazany przez Uczestnika adres
w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w § 5 pkt 2.4.
2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody, jeśli żadna z proponowanych odpowiedzi nie będzie spełniała walorów estetycznych i zasad dobrego smaku.

6. Reklamacje

Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listownie na adres Organizatora wskazany w § 1 pkt 2, w czasie trwania Konkursu lub w terminie do dnia 31.01.2020 r. (w przypadku zgłoszenia reklamacji listownie decydująca w zakresie powyższego terminu jest data stempla pocztowego).
2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika (do korespondencji), dopisek „Ile USB widzisz?” jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony na adres podany
w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty jej rozpatrzenia.

7. Postanowienia końcowe

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1.1. Treści publikowane przez Uczestników Konkursu.
1.2. Podanie przez Zwycięzcę Konkursu nieprawidłowych danych, uniemożliwiających kontakt
z Uczestnikiem i/lub przekazanie nagrody.
1.3. Niepodanie przez Zwycięzcę w terminie informacji potrzebnych do przesłania nagrody.
1.4. Niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie przez Uczestników zasad Konkursu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.