Projekty


Sprawdź aktualnie prowadzone przez nas projekty oraz informacje o aktualnych przetargach na usługi dla naszej firmy.

Łaziska Górne, 11.09.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2018 

Zakup jest planowany w Projekcie, w ramach Poddziałania 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

ZAMAWIAJĄCY 

WILK ELEKTRONIK S.A.
43-173 Łaziska Górne
Mikołowska 42
NIP: 6462441581
REGON: 276675936

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

KOD CPV

79950000-8 – Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest:

Projekt, zabudowa oraz pomoc techniczna związana z prawidłowym funkcjonowaniem stoiska wystawowego firmy Wilk Elektronik na targi Electronica w Monachium  ( 13.11.2019 – 16.11.2019)

Demontaż stoiska po zakończonych targach oraz transport tam i z powrotem wszelkich materiałów niezbędnych do zabudowy i wyposażenia stoiska. Wstępną koncepcję stoiska określa załącznik numer 1 Zapytania.

Wymagane parametry techniczne/opis projektu

 • Stoisko o wymiarach 4,5 x 5,5 m ( 25 m kwadratowych), ustawienie rogowe w hali B5, numer stoiska 346. Mapa hali stanowi załącznik numer 2 Zapytania
 • konieczne jest pozostawienie ustawienia rogowego (otwartego z dwóch stron)
  miejsce „z kieszeniami” na katalogi i ulotki
 • umieszczenie w widocznym miejscu logotypu GOODRAM Industrial (załącznik 3)
 • jedna ze ścian przeznaczona na ekspozycje produktów oraz grafikę powiązaną z produktem. Produkty przyklejone/zamontowane na płasko do ściany. Ekspozycja produktów od strony głównego ciągu komunikacyjnego
  TV/monitor/ekran wielkości min 49 cali, z wejściem USB bądź na kartę Flash umieszczony nad ekspozycją produktów
 • W jednej ze ścian podświetlana grafika pokrywająca przeważający obszar ściany
 • Rogowa, podświetlona lada dająca możliwość ekspozycji komputera o wymiarach 70cm x 30cm i wadze 25kg
 • zaplecze wyposażone w wieszaki, małą lodówkę, półkę, gniazdko elektryczne, 2 sofy, jeden bądź dwa stoliki kawowe bądź 2 stoliki wysokie i 6 krzeseł w miarę możliwości miejsce do rozmów biznesowych wydzielone/przysłonięte
 • umieszczenie panelu promocyjnego (podświetlany pylon) z logo Marka Polska Gospodarka, według wytycznych Ministerstwa Gospodarki https://www.trade.gov.pl/pl/f/v/350237/PPE_PL_MPG%20panel%20promocyjny%20na%20strone.pdf

Dodatkowo dostawca musi zapewnić:

 • podłączenie do prądu na stoisku,
 • ukryte włączniki prądu do podłączenia komputera pokazowego w ladzie rogowej
 • serwis techniczny w trakcie trwania targów
 • montaż oraz demontaż, transport
 • zgodność zabudowy z wytycznymi Organizatora targów (załącznik 4)

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

 • Pełne dane identyfikujące oferenta,
 • Wizualizację przedmiotu zamówienia,
 • Datę przygotowania i termin ważności oferty,
 • Zakres i opis przedmiotu zamówienia w ramach oferty,
 • Cenę całkowitą netto i brutto
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty,
 • Aktualna polisa OC działalności ważna minimum do 21 listopada 2018.
 • Wyciąg z KRS / CEIDG aktualny,
 • Referencje w postaci podania 3 nazw firm, dla których były realizowane projekty zabudowy nie później niż do 3 lat wstecz.

Zamawiający informuje, że wybrany Wykonawca stoiska jest zobowiązany do dostarczenia następujących dokumentów do Zamawiającego:

 • Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nie starsze niż 1 miesiąc,
 • Zaświadczenie o niezaleganiu  wobec Urzędu Skarbowego nie starsze niż 1 miesiąc,

najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Oferta musi zostać przygotowana na załączniku (załącznik nr 5) dołączonym do niniejszego zapytania.

Oferta musi być kompletna. Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferenta.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin składania ofert: 19.09.2018 r. do godz. 16:00
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
 • poczty elektronicznej na adres: ijalowy@goodram.com lub
 • poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

WILK ELEKTRONIK S.A.
43-173 Łaziska Górne
Mikołowska 42

 1. Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Szczegółowych informacji udziela dział marketingu, telefon: 665 404 003

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia tj. w pełni gotowego i funkcjonalnego stoiska w dniu  12.11.2018 r. do godz. 18:00

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
 • zachowania terminu realizacji zabudowy, tj. zabudowa musi być w pełni przygotowana i oddana Zamawiającemu w terminie do 12. listopada 2018 r. do godz. 18:00,
 • jakości wykonania według standardów wyznaczonych przez organizatorów targów,
 • stosowania zasad Systemu Identyfikacji Wizualnej, który jest własnością Zamawiającego,
 • prowadzenia działalności gospodarczej tj. osoby fizyczne, jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, bądź osoby prawne posiadające działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS)
 • posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji podobnych projektów lub dostaw,
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 1. Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu na wybór dostawcy w projekcie wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena NETTO 50% (50 pkt)

Liczba punktów w kryterium „cena netto” będzie przyznawana według poniższego wzoru: 

𝑃𝑖 = [𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐶𝑖] x 50 pkt, 

gdzie:

Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”

Cmin– cena netto oferty najtańszej ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów, którzy spełnili warunki ofertowe

Ci – cena netto oferty badanej 

 1. Funkcjonalność stoiska 50% (50 pkt)

Punktacja oraz kryterium „funkcjonalność” określana jest następująco:

Kryterium/punktacja:
1. Wielkość zaplecza
Poniżej 1 m kwadratowych – 0 punktów
Powyżej 1 m i poniżej 2 m kwadratowych -5 punktów
Zaplecze o powierzchni max 2,3 metrów kwadratowych – 10 punktów
2. Wejście do zaplecza niewidoczne z frontu stoiska:
Widoczne – 0 punktów
Częściowo widoczne-5 punktów
Niewidoczne -10 punktów
3. Ekran/telewizor o wielkości minimalnej 49” z wejściem na UBS lub kartę Flash
Poniżej 49’’ – 0 punktów
Wielkości 49” – 5 punktów
Powyżej 49’’- 10 punktów
4. Lada rogowa
Bez drzwi – 0 punktów
Drzwi przesuwne – 5 punktów
Zamykana na klucz – 10 punktów
5. Kwota zaliczki na poczet wykonania zabudowy
Powyżej 40% – 0 punktów
Zaliczka w wysokości 40% -5 punktów
Poniżej 40% -10 punktów
SUMA maksymalna : 50 punktów
Pi – liczba punktów przyznana dla oferty zgodnie z powyższą punktacją

Pi – liczba punktów przyznana dla oferty zgodnie z powyższą punktacją 

DODATKOWE INFORMACJE I WYBÓR OFERENTA

Dodatkowych informacji udziela dział marketingu, mailowo:marketing@goodram.com; kom. 665 404 003

Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe i będzie zawierała nazwy wszystkich oferentów, w tym nazwę wybranego wykonawcy. W związku z tym, wszyscy oferenci biorący udział w postępowaniu poprzez swoje zgłoszenie, wyrażają zgodę na udostępnianie nazwy swojej firmy w celu upublicznienia wyników postępowania.

Wynik postępowania zostanie podany do informacji wnioskujących w terminie do 7 dni od zamknięcia naboru. Zamawiający nie przewiduje trybu odwoławczego.

ZMIANY W UMOWIE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:

 1. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
 2. obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
 3. okoliczności siły wyższej,
 4. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

 

Pliki do pobrania
Format Rozmiar Plik
Załączniki ZIP 2 MB