Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 3/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2018 

Zakup jest planowany w Projekcie, w ramach Poddziałania 3.3.3
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

ZAMAWIAJĄCY 

WILK ELEKTRONIK S.A.

43-173 Łaziska Górne

Mikołowska 42

NIP: 6462441581

REGON: 276675936

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

KOD CPV

79800000-2- Usługi drukowania i powiązane

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE
Wydruk i dostawa na adres zamawiającego katalogów i ulotek (pakiet)

FOLDER

format : A4

zadruk : 4/4 cmyk

papier : okładka kreda 250g mat , środek kreda 135 g mat

wykończenie : szycie zeszytowe po długim boku

objętość : 16 stron środka + 4 strony okładki

ilość : 500 szt

 

Ulotka DL
papier: kreda 135g
zadruk: 4/4 cmyk
ilość: 200 szt

 

 

CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest zakup usługi na druk oraz dostawę katalogów oraz ulotek produktowych firmy Wilk Elektronik i produkowanej przez nią marki GOODRAM  na targi IFA 2018

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Oferta musi zostać przygotowana na załączniku (załącznik nr 1) dołączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być kompletna. Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferenta.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 Termin składania ofert: 20.08.2018 r. do godz. 13:00

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
-poczty elektronicznej na adres: marketing@goodram.com lub
-poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

WILK ELEKTRONIK S.A.
43-173 Łaziska Górne
Mikołowska 42

 1. Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Szczegółowych informacji udziela dział marketingu: marketing@goodram.com bądź Iwona Jałowy , tel 665 404 003

  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

-Zamawiający dostarczy Wykonawcy, drogą elektroniczną projekt katalogu w dniu 21.08.2018 do godziny 15:00
-Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie do 27.08.2018 do godziny 16:00, do siedziby zamawiającego

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 • zachowania terminu realizacji wydruku katalogów tj. wydrukowane katalogi muszą zostać dostarczone zamawiającemu do 27.08.2018 do godziny 16:00
 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji podobnych projektów lub dostaw,
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej
 • Zapytanie skierowane jest do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych posiadających działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS)Warunki płatności

Płatność na podstawie faktury VAT z terminem 14 dni roboczych

           Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu na wybór dostawcy w projekcie wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena NETTO 50% (50 pkt)

Liczba punktów w kryterium „cena netto” będzie przyznawana według poniższego wzoru: 

𝑃𝑖 = [𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐶𝑖] x 50 pkt, 

gdzie:

Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”

Cmin– cena netto oferty najtańszej ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów, którzy spełnili warunki ofertowe

Ci – cena netto oferty badanej

 

2. Termin dostawy

Punktacja oraz kryterium „termin dostawy” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

K = [𝐶ZR𝑚𝑖𝑛/𝐶ZR] x 50 pkt, 

gdzie:

K – Kryterium termin dostawy
CZR min – Najkrótszy termin dostawy oferty liczony jako ilość dni
CZR – Termin dostawy badanej oferty

DODATKOWE INFORMACJE I WYBÓR OFERENTA 

Dodatkowych informacji udziela dział marketingu pod adresem: marketing@goodram.com

Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe i będzie zawierała nazwy wszystkich oferentów, w tym nazwę wybranego wykonawcy.

W związku z tym, wszyscy oferenci biorący udział w postępowaniu poprzez swoje zgłoszenie, wyrażają zgodę na udostępnianie nazwy swojej firmy w celu upublicznienia wyników postępowania.

Wynik postępowania zostanie podany do informacji wnioskujących w terminie do 2 dni od zamknięcia naboru.

Zamawiający nie przewiduje trybu odwoławczego.

ZMIANY W UMOWIE 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:

 1. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
 2. obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
 3. okoliczności siły wyższej,
 4. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

ZAŁĄCZNIKI