Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 3/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017 

Zakup jest planowany w Projekcie, w ramach Poddziałania 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

UWAGA!

Termin składania zgłoszeń został przedłużony do 19.12.2017
Wynik postępowania zostanie podany w terminie 10 dni od zamknięcia naboru

I. ZAMAWIAJĄCY 

WILK ELEKTRONIK S.A.

43-173 Łaziska Górne

Mikołowska 42

NIP: 6462441581

REGON: 276675936

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

III. KOD CPV

79950000-8 – Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Zabudowa stoiska wystawowego na targi Embedded World (Norymberga, 27 luty – 1 marzec 2018) –stoisko rogowe o wymiarach 5m x 5m w hali 2 o oznaczeniu 2-541; stoisko parterowe.

Pomoc techniczna w trakcie wydarzenia, związana z funkcjonowaniem stoiska.

Demontaż stoiska po zakończonych targach.

·     konieczne jest pozostawienie ustawienia rogowego (otwartego z dwóch stron)

·     miejsce „z kieszeniami” na katalogi i ulotki

·     umieszczenie w widocznym miejscu logotypu GOODRAM Industrial (załącznik 3)produkty eksponowane w ścianach – podświetlone nisze, ulokowane jak najbliżej ciągu komunikacyjnego

·     TV/monitor/ekran wielkości min 49 cali, z wejściem USB bądź na kartę Flash

·     Rogowa, podświetlona lada dająca możliwość ekspozycji komputera o wymiarach 55cm x 55cm i wadze 25kg

·     zaplecze wyposażone w wieszaki, małą lodówkę, półkę, gniazdko elektryczne

·     2 sofy, dwa stoliki kawowe bądź 2 stoliki wysokie i 6 krzeseł typu hoker. Preferowane stoliki mocowane do ściany; w miarę możliwości miejsce do rozmów biznesowych wydzielone/przysłonięte

·     umieszczenie logo Marka Polska Gospodarka, według wytycznych Ministerstwa Gospodarki http://www.mr.gov.pl/media/26290/MPG_panel_promocyjny_na_strone.pdf

Dodatkowo dostawca musi zapewnić:

 • podłączenie do prądu na stoisku,
 • ukryte włączniki prądu do podłączenia komputera pokazowego
 • serwis techniczny w trakcie trwania targów
 • montaż, demontaż, transport
 • zgodność zabudowy z wytycznymi Organizatora targów (załącznik 4)
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

 • Pełne dane identyfikujące oferenta,
 • Wizualizację przedmiotu zamówienia,
 • Datę przygotowania i termin ważności oferty,
 • Zakres i opis przedmiotu zamówienia w ramach oferty,
 • Cenę całkowitą netto i brutto
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty,
 • Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS nie starsze niż 1 miesiąc,
 • Zaświadczenie o niezaleganiu  wobec Urzędu Skarbowego nie starsze niż 1 miesiąc,
 • Aktualna polisa OC działalności,
 • Referencje w postaci podania 3 nazw firm, dla których były realizowane projekty zabudowy nie później niż do 3 lat wstecz.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Oferta może zostać przygotowana na załączniku (załącznik nr 1) dołączonym do niniejszego zapytania lub na własnym szablonie z uwzględnieniem wszystkich wymaganych danych.

Oferta powinna być kompletna. Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferenta.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 1. Termin składania ofert: 19.12.2017 r. do godz. 12:00
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
 • poczty elektronicznej na adres: marketing@goodram.com lub
 • poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

WILK ELEKTRONIK S.A.
43-173 Łaziska Górne
Mikołowska 42

Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: do 26.02.2018 r. do godz. 16:00

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
 • zachowania terminu realizacji zabudowy, tj. zabudowa musi być w pełni przygotowana i oddana Zamawiającemu w terminie do 26 lutego 2018 r. do godz. 16:00,
 • jakości wykonania według standardów wyznaczonych przez organizatorów targów,
 • stosowania zasad Systemu Identyfikacji Wizualnej, który jest własnością Zamawiającego,
 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji podobnych projektów lub dostaw,
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • przedstawienia referencji w postaci podania 3 nazw firm, dla których były realizowane projekty zabudowy nie później niż do 3 lat wstecz.
 • stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej.2. Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu na wybór dostawcy w projekcie wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  IX. OCENA OFERT
   

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena NETTO 50% (50 pkt)

Liczba punktów w kryterium „cena netto” będzie przyznawana według poniższego wzoru: 

𝑃𝑖 = [𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐶𝑖] x 50 pkt, 

gdzie:

Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”

Cmin– cena netto oferty najtańszej ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów, którzy spełnili warunki ofertowe

Ci – cena netto oferty badanej 

2. Funkcjonalność stoiska 50% ( maksymalnie 50 pkt) 

Punktacja oraz kryterium „funkcjonalność” określana jest następująco

Kryterium/punktacja 0 punktów 5 punktów 10 punktów
Zaplecze o powierzchni w zakresie od 1m kwadratowego – 2m kwadratowych Poniżej 1 m kwadratowych Poniżej 2m kwadratowych 2 metry kwadratowe
Wejście do zaplecza niewidoczne z frontu stoiska Widoczne Częściowo widoczne Niewidoczne
Ekran/telewizor wielkości minimalnej 49” z wejściem na UBS lub kartę Flash Poniżej 49’’ 49” Powyżej 49’’
Lada rogowa Bez drzwi Drzwi przesuwne Zamykana na klucz
Podświetlenie produktów umieszczonych w niszach ściennych Brak podświetlenia Oświetlenie typu halogen Oświetlenie typu LED
SUMA maksymalna 0 25 50

Pi – liczba punktów przyznana dla oferty zgodnie z powyższą punktacją 

X. DODATKOWE INFORMACJE I WYBÓR OFERENTA 

Dodatkowych informacji udziela Dział Marketingu pod adresem email: marketing@goodram.com

Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe i będzie zawierała nazwy wszystkich oferentów, w tym nazwę wybranego wykonawcy.

W związku z tym, wszyscy oferenci biorący udział w postępowaniu poprzez swoje zgłoszenie, wyrażają zgodę na udostępnianie nazwy swojej firmy w celu upublicznienia wyników postępowania.

Wynik postępowania zostanie podany do informacji wnioskujących w terminie do 10 dni od zamknięcia naboru.

Zamawiający nie przewiduje trybu odwoławczego.

XI. ZMIANY W UMOWIE

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:

 1. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
 2. obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
 3. okoliczności siły wyższej,
 4. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

ZAŁĄCZNIKI