Newsy firmowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017

Łaziska Górne, 19.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017

Zakup jest planowany w Projekcie, który ubiega się o dofinansowanie
w ramach Poddziałania 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

I. ZAMAWIAJĄCY

WILK ELEKTRONIK S.A.
43-173 Łaziska Górne
ul. Mikołowska 42
NIP: 6462441581
REGON: 276675936

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

III. KOD CPV

79950000-8 – Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE
Zabudowa stoiska wystawowego na targi IFA 2017 (Berlin, 1-6 września 2017) –stoisko rogowe o wymiarach 4m x 7m, stoisko parterowe.
Pomoc techniczna w trakcie wydarzenia, związana z funkcjonowaniem stoiska.
Demontaż stoiska po zakończonych targach.
* konieczne jest pozostawienie ustawienia rogowego (otwartego z dwóch stron)
• Lada ekspozycyjna ustawiona na środku stoiska, eksponująca produkty linii IRDM (moduły pamięci, dyski SSD, karty pamięci) wraz z opisami oraz dwa komputery pokazowe
• Wisząca półka ustawiona na krótszej ścianie stoiska, eksponująca pełne portfolio produktowe marki GOODRAM wraz z opisami
• Stojak na kamerę Go Pro, ustawiony na środku za ladą z produktami IRDM
• dwa stoły, przy każdym po 3 krzesła, ustawione pod długą ścianą stoiska
• małe zaplecze (1,5 m x 1 m)
• miejsce „z kieszeniami” na katalogi i ulotki
• umieszczenie logo Marka Polska Gospodarka, według wytycznych Ministerstwa Gospodarki http://www.mr.gov.pl/media/26290/MPG_panel_promocyjny_na_strone.pdf
Dodatkowo dostawca musi zapewnić:

• podłączenie do prądu na stoisku,
• ukryte włączniki prądu do podłączenia komputerów pokazowych
• serwis techniczny w trakcie trwania targów
• montaż, demontaż, transport
• zgodność zabudowy z wytycznymi Organizatora targów:
http://b2b.ifa-berlin.com/media/global_media/global_pdf_1/technische_richlinien/en/Technical_Guidelines_Berlin_ExpoCenter_City.pdf

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

• Pełne dane identyfikujące oferenta,
• Wizualizację przedmiotu zamówienia,
• Datę przygotowania i termin ważności oferty,
• Zakres i opis przedmiotu zamówienia w ramach oferty,
• Cenę całkowitą netto i brutto
• Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
• Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
• Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty,
• Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS nie starsze niż 1 miesiąc,
• Zaświadczenie o niezaleganiu wobec Urzędu Skarbowego nie starsze niż 1 miesiąc,
• Aktualna polisa OC działalności,
• Wyciąg z KRS / CEIDG aktualny,
• Referencje w postaci podania 3 nazw firm, dla których były realizowane projekty zabudowy nie później niż do 3 lat wstecz.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Oferta może zostać przygotowana na załączniku (załącznik nr 1) dołączonym do niniejszego zapytania lub na własnym szablonie z uwzględnieniem wszystkich wymaganych danych.

Oferta powinna być kompletna. Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferenta.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert: 28.07.2017 r. do godz. 12:00
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej na adres: marketing@goodram.com lub
• poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
WILK ELEKTRONIK S.A.
43-173 Łaziska Górne
ul. Mikołowska 42
3. Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: do 31.08.2017 r. do godz. 18:00

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
• zachowania terminu realizacji zabudowy, tj. zabudowa musi być w pełni przygotowana i oddana Zamawiającemu w terminie do 31 sierpnia 2017 r. do godz. 18:00,
• jakości wykonania według standardów wyznaczonych przez organizatorów targów,
• stosowania zasad Systemu Identyfikacji Wizualnej, który jest własnością Zamawiającego,
• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
• posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji podobnych projektów lub dostaw,
• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
• stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu na wybór dostawcy w projekcie wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena NETTO 50% (50 pkt)

Liczba punktów w kryterium „cena netto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

𝑃𝑖 = [𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐶𝑖] x 50 pkt,
gdzie:

Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”
Cmin– cena netto oferty najtańszej ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów, którzy spełnili warunki ofertowe
Ci – cena netto oferty badanej

2. Atrakcyjność stoiska pod względem wizualnym 25% (25 pkt)

Liczba punktów w kryterium „atrakcyjność” będzie przyznawana według schematu:
najatrakcyjniejsza oferta = najwięcej punktów
Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „atrakcyjność”

Pi – oferta najatrakcyjniejsza pierwsze miejsce – 25 pkt
Pi – drugie miejsce – 15 pkt
Pi – trzecie miejsce – 5 pkt
Pi – czwarte i kolejne miejsca – 0 pkt

3. Funkcjonalność stoiska 25% (25 pkt)

Liczba punktów w kryterium „funkcjonalność” będzie przyznawana według poniższego schematu:
najatrakcyjniejsza oferta = najwięcej punktów

Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „funkcjonalność”

Pi – oferta najatrakcyjniejsza pierwsze miejsce – 25 pkt
Pi – drugie miejsce – 15 pkt
Pi – trzecie miejsce – 5 pkt
Pi – czwarte i kolejne miejsca – 0 pkt

4. DODATKOWE INFORMACJE I WYBÓR OFERENTA

Dodatkowych informacji udziela Dział Marketingu pod adresem email: marketing@goodram.com

Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe i będzie zawierała nazwy wszystkich oferentów, w tym nazwę wybranego wykonawcy.
W związku z tym, wszyscy oferenci biorący udział w postępowaniu poprzez swoje zgłoszenie, wyrażają zgodę na udostępnianie nazwy swojej firmy w celu upublicznienia wyników postępowania.

Wynik postępowania zostanie podany do informacji wnioskujących w terminie do 5 dni od zamknięcia naboru.
Zamawiający nie przewiduje trybu odwoławczego.

5. ZMIANY W UMOWIE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

6. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego
2. Mapa hali targowej z oznaczoną lokalizacją stoiska