Aktualności

REGULAMIN KONKURSU „IRDM by GOODRAM na IFA 2017”

REGULAMIN KONKURSU NA PORTALU FACEBOOK
§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „IRDM by GOODRAM na IFA 2017”
2. Konkurs jest organizowany dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook i jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/goodram.memory/ w terminie od 05.09.2017 godz. 16:00 do 08.09.2017 godz. 20:00
3. Organizatorem Konkursu jest firma Wilk Elektronik S.A. z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Mikołowska 42, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000068827 – dalej „Organizator”.
4. Fundatorem nagrody w konkursie jest Organizator.
5. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz nad wyborem Zwycięzcy Konkursu czuwa 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.
6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
7. Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
8. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie https://www.facebook.com/goodram.memory

§ 2. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie – dalej Uczestnik.
1.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Polski, która ukończyła 18 lat, ma pełną zdolność do czynności prawnych i jest zapisanym członkiem społeczności GOODRAM.MEMORY na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/goodram.memory/
1.2. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktywnego profilu na portalu Facebook z prawdziwymi danymi osobowymi, udostępnionymi do wglądu przez Organizatora w czasie trwania konkursu i w terminie do 7 dni po jego zakończeniu. Organizator ma prawo wykluczyć z konkursu Uczestników, których profile zawierają wyłącznie reposty konkursów lub których konta są fałszywe (zawierają nieprawdziwe dane osobowe).
1.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny.
1.4. Warunkiem udziału jest wyrażenie przez uczestnika zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem. Wysłanie zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zapoznał się on z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

§ 3. Dane osobowe i prawa autorskie

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. W momencie przystąpienia do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców przez Wilk Elektronik S.A. w tym na publikację danych w zakresie imienia i nazwiska na profilu GOODRAM.MEMORY pod adresem: https://www.facebook.com/goodram.memory/ w przypadku wygrania w Konkursie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Organizator nie będzie wykorzystywał prac Uczestników w swojej działalności i będą one dostępne wyłącznie pod postem konkursowym.

§ 4. Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy być zapisanym członkiem społeczności GOODRAM.MEMORY i wypełnić następujące zadania:
1.1. Kliknąć „lubię to” pod konkursowym postem.
1.2. W komentarzu konkursowego posta zaprezentować w dowolnej formie ( graficznej, opisowej) użycie bądź dopasowanie do siebie koszulki oraz torby z logo IRDM
1.3. Uczestnik może korzystać z materiałów graficznych udostępnionych przez Organizatora

§ 5. Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest 10 zestawów składających się z koszulki oraz worko-plecaka z logo IRDM
2. Organizator wytypuje 10 zwycięzców, przy czym każdy z nich otrzyma 1 (jeden) zestaw nagród
3. Laureat otrzyma zestaw o wartości 45,47 zł brutto oraz nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości zestawu. Nagroda pieniężna nie będzie jednak wypłacona laureatowi, lecz Organizator przekaże kwotę nagrody pieniężnej w odpowiedniej wysokości bezpośrednio do Urzędu Skarbowego tytułem należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.
4. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe, a także nie może zostać przekazana innej osobie, niż Zwycięzca Konkursu.
5. Wybór zwycięzcy
5.1. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi w terminie do 3 dni od daty zakończenia konkursu poprzez wybranie przez Jury najciekawszej odpowiedzi.
5.2. Wyniki zostaną ogłoszone w terminie nie później niż 6 dni od zakończenia konkursu pod postem konkursowym.
5.3. Zwycięzca w celu odebrania nagrody jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi w wiadomości prywatnej na portalu Facebook danych osobowych niezbędnych do wysłania nagrody (tj. Imię i nazwisko, adres zamieszkania) w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia wyników.
5.4. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 5.3 w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia wyników w Konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.
5.5. W przypadku rezygnacji z odbioru nagrody przez Zwycięzcę, Jury Konkursu wybierze kolejnego Zwycięzcę spośród Uczestników Konkursu.
5.6. Nagroda przyznana w Konkursie zostanie wysłana pocztą na wskazany adres w terminie do 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 5.3.

§ 6. Reklamacje

1. Reklamacje odnośnie do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listownie na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 3, w czasie trwania Konkursu lub w terminie do dnia 15.09.2017 r. (w przypadku zgłoszenia reklamacji listownie decydująca w zakresie powyższego terminu jest data stempla pocztowego).
2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Akcji (do korespondencji), dopisek „Konkurs Facebook” jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty jej rozpatrzenia.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1.1. Treści publikowane przez Uczestników Konkursu.
1.2. Podanie przez Zwycięzcę Konkursu nieprawidłowych danych, uniemożliwiających kontakt z Uczestnikiem i/lub przekazanie nagrody.
1.3. Niepodanie przez Zwycięzcę w terminie informacji potrzebnych do przesłania nagrody.
1.4. Niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie przez Uczestników zasad Konkursu .
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.